Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2139 PERIOD 1 6 16.67%
2138 MINLEX2 2 3 66.67%
2137 GAMES 0 5 0.00%
2136 BARONS 0 3 0.00%
2135 ACCEPTED 4 6 66.67%
2134 TELEFON 2 5 40.00%
2133 TEAMS 3 12 25.00%
2132 STONES 0 2 0.00%
2131 RUN 0 3 0.00%
2130 COLTRI 2 5 40.00%
2129 STEP 0 2 0.00%
2128 ROOKS 0 2 0.00%
2127 PHOTO 0 2 0.00%
2126 GAME 3 9 33.33%
2125 A007 3 5 60.00%
2124 TREASURE 0 3 0.00%
2123 SQGARDEN 1 4 25.00%
2122 ROADS 9 59 15.25%
2121 PENGUINS 0 3 0.00%
2120 MOWLAWN 2 13 15.38%
2119 SPEED 0 3 0.00%
2118 SOI 0 2 0.00%
2117 SIBICE 2 2 100.00%
2116 SHELF2 1 3 33.33%
2115 SEATING 1 2 50.00%