Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5127 RANKING - THỨ HẠNG 0.00%
5126 SDC - HỆ RÀNG BUỘC 0.00%
5125 INSSORT - SẮP XẾP CHÈN 5 6 83.33%
5124 TRAMPOLINE - ĐỆM LÒ XO 0.00%
5123 SHORTCUT - ĐƯỜNG TẮT 1 2 50.00%
5122 EDITOR - SOẠN THẢO 0.00%
5121 COUNTSEQ - PHÂN TÍCH SỐ 3 3 100.00%
5120 CHGSTR - BIẾN ĐỔI XÂU 4 4 100.00%
5119 RANGESUM - Truy vấn tổng đoạn con 15 25 60.00%
5118 DEQUE - Hàng đợi hai đầu 18 26 69.23%
5117 RENUM2 - Đánh số lại đúng thứ tự 17 22 77.27%
5116 RENUM - Đánh số lại 19 25 76.00%
5115 GHEPSO - Ghép số 8 30 26.67%
5114 QUALN - Quà Lưu niệm 15 26 57.69%
5113 RCV2 - Rung chuông vàng 2 8 19 42.11%
5112 RCV - Rung chuông vàng 14 22 63.64%
5111 PHONENUM - Số điện thoại 30 62 48.39%
5110 CIRCLE - Vòng tròn số 9 60 15.00%
5109 UNIFORM - Đồng phục 11 39 28.21%
5108 DELCHAR - Xóa ký tự 9 18 50.00%
5107 GIFT - Quà 12 13 92.31%
5106 AREA - Diện tích 24 54 44.44%
5099 BONUS - Tặng quà 22 50 44.00%
5098 DELSTR - Xóa xâu ký tự 33 44 75.00%
5097 STRING - Xâu ký tự 56 72 77.78%