Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5068 TONGCHAN – Tổng chẵn 19 98 19.39%
5067 FUN - Hệ số 7 10 70.00%
5066 MAXDIGIT - Chữ số lớn nhất 30 40 75.00%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 33 119 27.73%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 25 35 71.43%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 26 35 74.29%
5062 TRIANGLE - Tam giác 19 28 67.86%
5061 DELCHAR - Xóa ký tự 15 25 60.00%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 6 14 42.86%
5059 HALFMOON - Hồ bán nguyệt 22 37 59.46%
5058 CANDY - Chia kẹo 46 48 95.83%
5057 STRONG - Mật khẩu mạnh 58 127 45.67%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 68 95 71.58%
5055 SORTSV - Sắp xếp sinh viên 21 36 58.33%
5054 SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối 30 64 46.88%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 70 87 80.46%
5052 MINSTR - Xâu nhỏ nhất 7 15 46.67%
5051 BOMFAN - Đổi quạt 25 86 29.07%
5050 KIEMTRA - Kiểm tra 14 24 58.33%
5049 KHAMBENH - Khám bệnh 16 31 51.61%
5048 MUAQUA - Mua quà 21 38 55.26%
5046 FIVE - Số lớn nhất 22 27 81.48%
5043 THEBEST - Người giỏi nhất 26 33 78.79%
5042 EVENT - Sự kiện 23 28 82.14%
5041 FRAC - Phân số 20 41 48.78%