Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2238 CONVEX 0 0 -
2237 MEDICINE 0 0 -
2236 DUATHU 1 1 100.00%
2235 CHUBACSI 0 0 -
2234 CAB 0 0 -
2233 BUGGY 0 2 0.00%
2232 SQUARE 1 11 9.09%
2231 MAXSUM 0 1 0.00%
2230 LCM 4 24 16.67%
2229 BANK 11 17 64.71%
2228 APPLES 3 8 37.50%
2227 XOR 0 0 -
2226 SORTING 0 18 0.00%
2225 CACTUS 0 0 -
2224 BARONS 0 5 0.00%
2223 ALBINUTA 0 0 -
2222 TRANSLATE 0 0 -
2221 TINHTONG 0 1 0.00%
2220 SIMPLIFY 1 1 100.00%
2219 PALIND 2 2 100.00%
2218 HANOI 0 0 -
2217 BDT 0 0 -
2216 RATIONAL2 1 5 20.00%
2215 OANTUTI 3 6 50.00%
2214 NICE 0 0 -