Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2290 SEQUENCES 0 3 0.00%
2289 PS 0 2 0.00%
2288 MIXTURE 0 2 0.00%
2287 FJ 0 2 0.00%
2286 EVENUP 2 7 28.57%
2285 TRONTIM 0 4 0.00%
2284 PHOTO 2 4 50.00%
2283 DICEGAME 1 2 50.00%
2282 CIRCLES 3 14 21.43%
2281 CHESS 3 6 50.00%
2280 LAMP 0 2 0.00%
2279 HOUSE 1 2 50.00%
2278 DFS 0 2 0.00%
2277 ARCHERY 0 2 0.00%
2276 ANAGRAM 0 2 0.00%
2275 TILING 0 5 0.00%
2274 TABLE 0 1 0.00%
2273 VANG 0 2 0.00%
2272 NUMBERS 0 2 0.00%
2271 ESTIMATION 0 9 0.00%
2270 BIMAT 0 3 0.00%
2269 TESTLIST1 0 2 0.00%
2268 INSERTAR 0 3 0.00%
2267 HAMMING 6 15 40.00%
2266 GRAVELS 0 2 0.00%