Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2264 POWERFULARRAY 0 2 0.00%
2263 LUCKYNUM 0 3 0.00%
2262 FROGJUMPS 0 3 0.00%
2261 NUMBER 0 2 0.00%
2260 KSMALLESTSUMS 0 3 0.00%
2259 DELCOL 0 3 0.00%
2258 CUTCAKEE 0 2 0.00%
2257 COUNTINGTREE 0 3 0.00%
2256 NRACE 0 3 0.00%
2255 NLINEUP 0 3 0.00%
2254 NFACTOR 1 1 100.00%
2253 NANTIPRIME 0 3 0.00%
2252 ICAR 0 3 0.00%
2251 NBUY 1 7 14.29%
2250 NBRIDGE 0 2 0.00%
2249 FIRE 0 2 0.00%
2248 DIVISORS 0 2 0.00%
2247 ASSEMBLE 0 2 0.00%
2246 REVIEW 0 3 0.00%
2245 KINVER 0 2 0.00%
2244 GUIDE 0 2 0.00%
2243 FOREVER 0 6 0.00%
2242 WINDOWS 0 3 0.00%
2241 SOCOLA 1 1 100.00%
2240 FLOWER 1 4 25.00%