Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2162 BASKETBALL 0 3 0.00%
2161 BALLDROP 0 5 0.00%
2160 WORDPOW 0 0 -
2159 PHOTO 1 3 33.33%
2158 PERIMETER 0 0 -
2157 ILOCZYN 0 1 0.00%
2156 BCOUNT 0 0 -
2155 TIED 0 0 -
2154 LIGHTSON 3 8 37.50%
2153 HIGHCARD 1 2 50.00%
2152 FPAINTING 1 4 25.00%
2151 262144 0 0 -
2150 XYZ 0 0 -
2149 TRIPLE 0 0 -
2148 SUM 0 0 -
2147 ROOK2 0 3 0.00%
2146 LOTARIE 0 0 -
2145 SCANNER 0 0 -
2144 READ 0 0 -
2143 PATH 0 0 -
2142 BTN2 0 1 0.00%
2141 AIWAR 0 0 -
2140 TRIANGLE 0 0 -
2139 PERIOD 1 6 16.67%
2138 MINLEX2 1 2 50.00%