Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
3 COPYCAT - Sao chép 168 1430 11.75%
1 PLUS - A cộng B 629 1234 50.97%
2 HELLO - Hello, World! 417 715 58.32%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 263 635 41.42%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 176 551 31.94%
185 SALE - Mua K tặng 1 136 512 26.56%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 129 500 25.80%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 199 499 39.88%
181 SUM - Tính tổng 247 489 50.51%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 196 426 46.01%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 227 417 54.44%
1220 MAXDIS - Khoảng cách lớn nhất 49 415 11.81%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 110 411 26.76%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 126 410 30.73%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 136 405 33.58%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 101 402 25.12%
257 SEQ - Dãy số 92 355 25.92%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 185 350 52.86%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 137 349 39.26%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 146 346 42.20%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 177 346 51.16%
1244 ESEQ - Dãy số 50 338 14.79%
183 GAME - Trò chơi quân sự 133 335 39.70%
269 OLYMPIAD 76 334 22.75%
402 PROJECTS - Dự án 177 334 52.99%