Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1106 BOARD - Bảng số 3 46 6.52%
1271 BOB 6 18 33.33%
1473 BOCSOI20 - Bốc sỏi 1 12 8.33%
1033 BOMB - Trò chơi dò mình 0 0 -
1297 BONUS 11 42 26.19%
1478 BONUS - Phần thưởng 5 73 6.85%
1484 BONUS - Phần thưởng 5 24 20.83%
1246 BONUS - Phần thưởng 34 184 18.48%
1509 BONUS - Phần thưởng 5 12 41.67%
1518 BONUS - Phần thưởng 15 41 36.59%
199 BOOK - Đọc sách 69 132 52.27%
1546 BOT - Giao thông 7 43 16.28%
1443 BOWLING 7 39 17.95%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 28 25.00%
1039 BPN - Các cặp số đẹp 3 3 100.00%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 57 178 32.02%
1497 BR - Xanh và đỏ 0.00%
1461 BRACKET 6 44 13.64%
1558 BRACKET - Biến đổi dãy ngoặc 0.00%
1493 BRACKET - Biểu thức ngoặc 2 4 50.00%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 8 18 44.44%
2084 BRACKETS 0 5 0.00%
1317 BRACKVAL - Giá trị biểu thức ngoặc 4 7 57.14%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 50 80 62.50%
1196 BRIDGE - Cầu đá 16 37 43.24%