Tên đăng nhập

JakeClark

Họ và tên

Jake Clark

Email

jakeclark38b@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-02 12:08:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500