Hướng dẫn giúp em #1217. CPAIRS - Cặp số với ạ

Nguyen ha an 2021-03-07 17:14:36

Tổng cộng 2 trả lời

Nguyen ha an

Ok ạ

Trùm CUỐI

Bài này áp dụng toán học để tính toán chút thuôi bạn ơi. Cơ bản là như thế này: Gọi q_m r_m là thương và dư của m chia cho k , gọi q_n r_n là thương và dư của n chia k . Khi đó ta có:

  • Mỗi số trong đoạn [0;m] ghép được với q_n số trong nửa khoảng [0;q_n\times k) ;
  • Mỗi số trong đoạn [q_n\times k;n] ghép được với q_m số trong nửa khoảng [0;q_m\times k) ;
  • Ngoài ra ta cần tìm số cặp ghép (x, y) với x\in [q_m\times k, m] y\in [q_n\times k, n] nữa. Bạn hoàn thiện tính toán nhé.