Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 892 1596 55.89%
2 HELLO - Hello, World! 596 1007 59.19%
3 COPYCAT - Sao chép 250 2106 11.87%
4 QUINE - Hack não!!! 95 646 14.71%
5 DATE - Đoán ngày 14 58 24.14%
8 HY001 - Trung bình 124 490 25.31%
9 HY002 - Bảng tần số 212 511 41.49%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 101 20.79%
11 HY004 - Điểm tâm 42 131 32.06%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 60 247 24.29%
13 HY006 - Josephus 24 73 32.88%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 17 122 13.93%
15 HY008 - Dãy ước 47 93 50.54%
16 HY009 - Ngịch thế 58 92 63.04%
17 HY010 - Thuận thế 11 20 55.00%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 24 25.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
20 HY013 - Điều khiển Robot 12 39 30.77%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
22 HY015 - Nhìn ra biển 36 96 37.50%
23 HY016 3 18 16.67%
24 HY017 - Xây đường 27 64 42.19%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 11 24 45.83%
26 HY019 - Khám bệnh 17 45 37.78%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 30 63 47.62%