Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 276 443 62.30%
2 HELLO - Hello, World! 234 385 60.78%
3 COPYCAT - Sao chép 74 701 10.56%
4 QUINE - Hack não!!! 28 128 21.88%
5 DATE- Đoán ngày 4 9 44.44%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 4 45 8.89%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 155 339 45.72%
181 SUM - Tính tổng 119 204 58.33%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 101 210 48.10%
183 GAME - Trò chơi quân sự 85 210 40.48%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 72 194 37.11%
185 SALE - Mua K tặng 1 88 325 27.08%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 106 213 49.77%
187 GRID - Bảng số 63 105 60.00%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 88 128 68.75%
189 TABLE - Xếp đá 58 118 49.15%
190 LARES - Táo quân 66 192 34.38%
191 CASTING - Chọn vai 60 160 37.50%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 46 84 54.76%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 60 103 58.25%
194 WATER - Đổ nước 44 160 27.50%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 91 173 52.60%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 53 109 48.62%
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 75 127 59.06%
198 TREE - Trồng cây 68 109 62.39%