Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 887 1601 55.40%
2 HELLO - Hello, World! 586 997 58.78%
3 COPYCAT - Sao chép 244 2119 11.51%
4 QUINE - Hack não!!! 88 590 14.92%
5 DATE - Đoán ngày 16 56 28.57%
8 HY001 - Trung bình 105 360 29.17%
9 HY002 - Bảng tần số 202 454 44.49%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 23 94 24.47%
11 HY004 - Điểm tâm 23 90 25.56%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 40 111 36.04%
13 HY006 - Josephus 17 37 45.95%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 17 95 17.89%
15 HY008 - Dãy ước 25 34 73.53%
16 HY009 - Ngịch thế 51 82 62.20%
17 HY010 - Thuận thế 11 15 73.33%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 9 29 31.03%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 88 44.32%
20 HY013 - Điều khiển Robot 9 36 25.00%
21 HY014 - Di chuyển Robot 35 55 63.64%
22 HY015 - Nhìn ra biển 50 172 29.07%
23 HY016 2 7 28.57%
24 HY017 - Xây đường 28 56 50.00%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 11 18 61.11%
26 HY019 - Khám bệnh 9 26 34.62%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 28 44 63.64%