Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 978 1746 56.01%
2 HELLO - Hello, World! 647 1126 57.46%
3 COPYCAT - Sao chép 281 2266 12.40%
4 QUINE - Hack não!!! 109 702 15.53%
5 DATE - Đoán ngày 14 68 20.59%
8 HY001 - Trung bình 155 591 26.23%
9 HY002 - Bảng tần số 260 607 42.83%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 23 116 19.83%
11 HY004 - Điểm tâm 53 172 30.81%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 72 313 23.00%
13 HY006 - Josephus 30 101 29.70%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 158 12.03%
15 HY008 - Dãy ước 56 124 45.16%
16 HY009 - Ngịch thế 74 115 64.35%
17 HY010 - Thuận thế 17 36 47.22%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 42 97 43.30%
20 HY013 - Điều khiển Robot 23 62 37.10%
21 HY014 - Di chuyển Robot 34 52 65.38%
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
23 HY016 11 56 19.64%
24 HY017 - Xây đường 31 69 44.93%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 19 40 47.50%
26 HY019 - Khám bệnh 23 52 44.23%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 51 91 56.04%