Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 672 1292 52.01%
2 HELLO - Hello, World! 429 743 57.74%
3 COPYCAT - Sao chép 180 1578 11.41%
4 QUINE - Hack não!!! 65 390 16.67%
5 DATE- Đoán ngày 11 35 31.43%
8 HY001 - Trung bình 45 151 29.80%
9 HY002 84 231 36.36%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 19 79 24.05%
11 HY004 16 66 24.24%
12 HY005 21 63 33.33%
13 HY006 - Josephus 10 21 47.62%
14 HY007 6 31 19.35%
15 HY008 11 17 64.71%
16 HY009 - Ngịch thế 12 22 54.55%
17 HY010 - Thuận thế 6 7 85.71%
18 HY011 2 8 25.00%
19 HY012 1 9 11.11%
20 HY013 2 9 22.22%
21 HY014 2 6 33.33%
22 HY015 2 10 20.00%
23 HY016 1 5 20.00%
24 HY017 0.00%
25 HY018 1 2 50.00%
26 HY019 0.00%
27 HY020 0 2 0.00%