Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 891 1595 55.86%
2 HELLO - Hello, World! 594 1005 59.10%
3 COPYCAT - Sao chép 249 2101 11.85%
4 QUINE - Hack não!!! 94 643 14.62%
5 DATE - Đoán ngày 14 58 24.14%
8 HY001 - Trung bình 123 488 25.20%
9 HY002 - Bảng tần số 209 506 41.30%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 21 99 21.21%
11 HY004 - Điểm tâm 41 126 32.54%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 59 242 24.38%
13 HY006 - Josephus 24 70 34.29%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 16 119 13.45%
15 HY008 - Dãy ước 46 91 50.55%
16 HY009 - Ngịch thế 58 92 63.04%
17 HY010 - Thuận thế 11 19 57.89%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 24 25.00%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
20 HY013 - Điều khiển Robot 12 39 30.77%
21 HY014 - Di chuyển Robot 33 50 66.00%
22 HY015 - Nhìn ra biển 36 95 37.89%
23 HY016 3 17 17.65%
24 HY017 - Xây đường 26 63 41.27%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 8 21 38.10%
26 HY019 - Khám bệnh 17 45 37.78%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 29 62 46.77%