Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 584 1137 51.36%
2 HELLO - Hello, World! 398 685 58.10%
3 COPYCAT - Sao chép 156 1320 11.82%
4 QUINE - Hack não!!! 56 295 18.98%
5 DATE- Đoán ngày 10 30 33.33%
8 HY001 - Trung bình 40 122 32.79%
9 HY002 75 198 37.88%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 14 56 25.00%
11 HY004 12 39 30.77%
12 HY005 19 53 35.85%
13 HY006 - Josephus 9 16 56.25%
14 HY007 5 17 29.41%
15 HY008 10 15 66.67%
16 HY009 - Ngịch thế 10 18 55.56%
17 HY010 - Thuận thế 5 6 83.33%
18 HY011 2 7 28.57%
19 HY012 0 4 0.00%
20 HY013 1 6 16.67%
21 HY014 1 4 25.00%
22 HY015 1 9 11.11%
23 HY016 1 3 33.33%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 15 127 11.81%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 14 30 46.67%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 11 18 61.11%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 68 16.18%