Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 984 1764 55.78%
2 HELLO - Hello, World! 652 1131 57.65%
3 COPYCAT - Sao chép 283 2278 12.42%
4 QUINE - Hack não!!! 110 717 15.34%
5 DATE - Đoán ngày 14 70 20.00%