Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 814 1502 54.19%
2 HELLO - Hello, World! 546 943 57.90%
3 COPYCAT - Sao chép 222 1920 11.56%
4 QUINE - Hack não!!! 76 505 15.05%
5 DATE - Đoán ngày 14 44 31.82%