Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 613 1200 51.08%
2 HELLO - Hello, World! 412 705 58.44%
3 COPYCAT - Sao chép 166 1406 11.81%
4 QUINE - Hack não!!! 59 317 18.61%
5 DATE- Đoán ngày 10 30 33.33%