Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 924 1649 56.03%
2 HELLO - Hello, World! 618 1044 59.20%
3 COPYCAT - Sao chép 266 2177 12.22%
4 QUINE - Hack não!!! 102 668 15.27%
5 DATE - Đoán ngày 14 61 22.95%