Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 717 1363 52.60%
2 HELLO - Hello, World! 470 823 57.11%
3 COPYCAT - Sao chép 196 1729 11.34%
4 QUINE - Hack não!!! 71 436 16.28%
5 DATE- Đoán ngày 11 35 31.43%