Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
3 COPYCAT - Sao chép 212 1822 11.64%