Trợ giúp

Các trình biên dịch và tham số biên dịch

C++ sử dụng trình biên dịch clang++ hoặc g++, tham số biên dịch:  clang++/g++ source_file.cpp -o exec_file -O2 -lm -DONLINE_JUDGE -mx32 -std=c++03(đối với C++ 11 và C++ 17, thay thế -std= số tương ứng);
C sử dụng trình biên dịch clang, tham số biên dịch:  clang source_file.c -o exec_file -O2 -lm -DONLINE_JUDGE -mx32
Pascal sử dụng trình biên dịch fpc, tham số biên dịch:  fpc source_file.pas -O2.
JavaTự động phát hiện public class trong mã nguồn của bạn khi biên dịch , nếu trong mã nguồn không có public class, hãy đặt tên cho lớp Main.
C# sử dụng trình biên dịch và môi trường chạy Mono.

Vui lòng sử dụng đầu vào và đầu ra chuẩn hoặc tệp theo mô tả trong đề bài.

Cá nhân hóa

Trang web này không cung cấp dịch vụ lưu trữ hình đại diện mà sử dụng Gravatar để hiển thị hình đại diện. Vui lòng sử dụng email để đăng ký WordPress.com, đăng nhập Gravatar và tải lên một hình đại diện.

Chữ ký được cá nhân hóa có thể sử dụng Markdown và HTML, vui lòng không thêm mã phá hoại vào đó.