Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
K28 Beginner Contest 43
Đang diễn ra
2023-02-07 6:58:15 2023-02-17 6:58:15

Luyện tập Duyệt quay lui

K28 Beginner Contest 42
Đang diễn ra
2023-02-06 15:44:35 2023-02-16 15:44:35

Luyện tập Duyệt quay lui (Cơ bản)

K28 Beginner Contest 41
Đang diễn ra
2023-02-03 0:50:18 2023-02-13 0:50:18

Luyện tập Duyệt quay lui

K28 Beginner Contest 40
Đang diễn ra
2023-02-01 8:10:16 2023-02-10 8:10:16

Kỹ thuật duyệt quay lui

K28 Beginner Contest 39
Đã thi xong
2023-01-13 0:32:34 2023-01-23 0:32:34

Luyện tập Tìm kiếm

K28 Beginner Contest 38
Đã thi xong
2022-12-22 7:58:55 2023-01-04 4:00:00

Kiểm tra HK I

K28 Beginner Contest 37
Đã thi xong
2022-12-21 2:50:00 2022-12-22 4:40:00

Ôn tập học kỳ I (tiếp)

K28 Beginner Contest 36
Đang diễn ra
2022-12-20 7:10:17 2023-07-01 7:00:00

Tổng hợp một số bài trong các contest trước

K28 Beginner Contest 35
Đã thi xong
2022-12-20 3:55:00 2022-12-27 7:00:00

Ôn tập học kỳ I (tiếp)

K28 Beginner Contest 34
Đã thi xong
2022-12-15 22:45:41 2022-12-25 22:45:41

Ôn tập học kỳ I

K28 Beginner Contest 33
Đã thi xong
2022-12-14 16:04:11 2022-12-24 16:04:11

Các bài toán về số nguyên tố (nâng cao)

K28 Beginner Contest 32
Đã thi xong
2022-12-14 15:58:39 2022-12-24 15:58:39

Các bài toán về số nguyên tố

K28 Beginner Contest 31
Đã thi xong
2022-12-09 4:10:00 2023-01-04 4:40:00

Kiểm tra 15 phút

K28 Beginner Contest 30
Đã thi xong
2022-12-08 4:10:00 2023-01-04 4:20:00

Kiểm tra 15 phút

K28 Beginner Contest 29
Đã thi xong
2022-12-07 15:11:00 2022-12-23 18:11:00

Luyện tập sắp xếp dữ liệu

K28 Beginner Contest 28
Đã thi xong
2022-12-05 14:43:44 2022-12-15 14:43:44

Các thuật toán sắp xếp

K28 Beginner Contest 27
Đã thi xong
2022-12-04 18:42:28 2022-12-14 18:42:28

Luyện tập nhập/xuất với tệp

K27 Contest1
Đã thi xong
2022-12-02 6:00:00 2022-12-02 9:50:00

Luyện tập

K28 Beginner Contest 26
Đã thi xong
2022-12-02 1:47:30 2023-01-05 3:50:00

Bài kiểm tra 15 phút

K28 Beginner Contest 25
Đã thi xong
2022-12-02 1:25:00 2023-01-05 3:30:00

Bài kiểm tra 15 phút

K28 Beginner Contest 24
Đã thi xong
2022-12-01 6:55:00 2022-12-01 9:30:00

Kiểm tra chọn đội tuyển (Bài số 2)

K28 Beginner Contest 23
Đã thi xong
2022-11-28 15:55:35 2022-12-05 15:55:35

Luyện tập kiểu dữ liệu cấu trúc (struct)

K28 Beginner Contest 22
Đã thi xong
2022-11-24 15:48:00 2022-12-25 15:48:00

Bài tập tính toán số lớn

K28 Beginner Contest 21
Đã thi xong
2022-11-24 15:46:00 2022-12-10 15:46:00

Bài tập chuyển đổi số giữa các hệ đếm

K28 Beginner Contest 20
Đã thi xong
2022-11-24 15:36:11 2023-01-31 18:36:11

Luyện tập XÂU KÝ TỰ (Cơ bản và Nâng cao)