Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
Beginner CSL Contest K26-42
Đã thi xong
2021-05-18 16:56:40 2021-05-28 16:56:40

Luyện tập lý thuyết đồ thị

Beginner CSL Contest K26-41
Đã thi xong
2021-04-12 17:18:48 2021-04-20 17:18:48

Truy vết trong Quy hoạch động

Beginner CSL Contest K26-40
Đã thi xong
2021-04-05 3:16:34 2021-05-05 3:16:34

Luyện tập QHĐ

Beginner CSL Contest K26-39
Đã thi xong
2021-03-26 16:41:11 2021-04-10 16:41:11

Bài tập quy hoạch động

Beginner CSL Contest K26-38
Đã thi xong
2021-03-26 9:40:14 2021-04-10 9:40:14

Kiểm tra giữa học kỳ II

Beginner CSL Contest K26-37
Đã thi xong
2021-03-14 15:12:57 2021-04-01 15:12:57

Chia để trị

Beginner CSL Contest K26-36
Đã thi xong
2021-03-10 9:31:03 2021-04-10 9:31:03

Luyện tập Duyệt quay lui (nâng cao)

Beginner CSL Contest K26-35
Đã thi xong
2021-03-10 9:24:23 2021-03-20 9:24:23

Luyện tập Duyệt quay lui

Beginner CSL Contest K26-34
Đã thi xong
2021-03-01 1:16:09 2021-03-27 1:16:09

Luyện tập Duyệt quay lui

Beginner CSL Contest K26-33
Đã thi xong
2021-02-26 3:00:00 2021-03-25 3:00:00

Duyệt quay lui

Beginner CSL Contest K26-32
Đã thi xong
2021-01-31 3:12:52 2021-02-28 3:12:52

Bài tập tài liệu giáo khoa chuyên Tin

Beginner CSL Contest K26-31
Đã thi xong
2021-01-28 16:08:25 2021-02-28 16:06:10

Luyện tập tính toán với số lớn

Beginner CSL Contest K26-30
Đã thi xong
2021-01-28 3:16:19 2021-02-28 3:16:19

Đề thi HSG lớp 12 cấp trường 2020 - 2021

Beginner CSL Contest K26-29
Đã thi xong
2021-01-21 16:49:18 2021-02-27 16:49:18

Tìm kiếm nhị phân (Chặt nhị phân)

Beginner CSL Contest K26-28
Đã thi xong
2021-01-18 3:15:26 2021-01-28 3:15:26
Beginner CSL Contest K26-27
Đã thi xong
2021-01-14 15:32:53 2021-01-24 15:32:53
Beginner CSL Contest K26-26
Đã thi xong
2021-01-12 14:48:55 2021-01-25 14:48:55
Beginner CSL Contest K26-25
Đã thi xong
2021-01-07 9:18:41 2021-01-17 9:18:41

Tham khảo đề thi HSG K12 2019-2020

Beginner CSL Contest K26-24
Đã thi xong
2021-01-05 3:00:00 2021-01-05 3:45:00

Đề kiểm tra học kỳ I Năm học 2021-2022

Beginner CSL Contest K26-23
Đã thi xong
2020-12-28 16:00:55 2021-01-10 16:00:55

Tham khảo đề kiểm tra học kỳ I 2019-2020

Beginner CSL Contest K26-22
Đã thi xong
2020-12-28 13:03:37 2021-01-10 13:03:37
Contest 40 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-23 6:45:00 2020-12-23 10:15:00
Beginner CSL Contest K26-21
Đã thi xong
2020-12-22 13:10:19 2020-12-30 13:10:19
Contest 39 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-22 0:30:00 2020-12-22 4:00:00
Contest 38 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-21 6:45:00 2020-12-21 10:15:00

3HB VOI Training Camp