Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
Ôn ĐT Tỉnh 05
Đã thi xong
2024-02-21 6:57:16 2024-02-24 6:57:16

Ôn tập Đồ thị

K29 Contest 04
Đang diễn ra
2024-02-15 17:50:33 2024-03-15 17:50:33

Bài tập về xâu ký tự

K28 Beginner Contest 52
Đang diễn ra
2024-01-31 1:40:12 2024-02-28 1:40:12

Cây khung - Cây khung nhỏ nhất

K29 Contest 03
Đang diễn ra
2024-01-29 8:37:04 2024-02-29 8:37:04

Ôn tập QHĐ

K28 Beginner Contest 51
Đã thi xong
2024-01-25 1:25:00 2024-01-26 1:05:00

Kiểm tra 15 phút (Bài số 1, HKII)

K29 Contest 01
Đã thi xong
2024-01-19 7:02:58 2024-02-20 7:02:58

Ôn ĐT cấp Tỉnh (Chuyên đề kỹ thuật Duyệt)

K29 Contest 02
Đã thi xong
2024-01-18 16:43:32 2024-02-20 10:00:00

Ôn ĐT cấp Tỉnh (Chuyên đề QHĐ)

K28 Beginner Contest 50
Đã thi xong
2024-01-17 1:41:33 2024-02-17 1:41:33

Luyện tập Đồ thị

Ôn ĐT Tỉnh 04
Đã thi xong
2024-01-16 7:02:11 2024-02-24 7:02:11

Chuyển đề QHĐ Ôn đổi tuyển thi Tỉnh

K28 Beginner Contest 49
Đã thi xong
2024-01-10 0:30:00 2024-01-10 1:10:00

Kiểm tra 15 phút (Tìm kiếm trên đồ thị)

K28 Beginner Contest 48
Đã thi xong
2024-01-09 2:50:00 2024-01-09 3:22:00

Kiểm tra 15 phút

Ôn ĐT Tỉnh 03
Đã thi xong
2023-12-21 22:41:47 2024-01-31 22:41:47

Ôn tập QHĐ

K28 Beginner Contest 45
Đã thi xong
2023-12-21 15:44:58 2023-12-28 15:44:58

Ôn tập HKI (python)

K28 Beginner Contest 43
Đã thi xong
2023-02-07 6:58:15 2023-02-17 6:58:15

Luyện tập Duyệt quay lui

K28 Beginner Contest 42
Đã thi xong
2023-02-06 15:44:35 2023-02-16 15:44:35

Luyện tập Duyệt quay lui (Cơ bản)

K28 Beginner Contest 41
Đã thi xong
2023-02-03 0:50:18 2023-02-13 0:50:18

Luyện tập Duyệt quay lui

K28 Beginner Contest 40
Đã thi xong
2023-02-01 8:10:16 2023-02-10 8:10:16

Kỹ thuật duyệt quay lui

K28 Beginner Contest 39
Đã thi xong
2023-01-13 0:32:34 2023-01-23 0:32:34

Luyện tập Tìm kiếm

K28 Beginner Contest 38
Đã thi xong
2022-12-22 7:58:55 2023-01-04 4:00:00

Kiểm tra HK I

K28 Beginner Contest 37
Đã thi xong
2022-12-21 2:50:00 2022-12-22 4:40:00

Ôn tập học kỳ I (tiếp)

K28 Beginner Contest 36
Đã thi xong
2022-12-20 7:10:17 2023-07-01 7:00:00

Tổng hợp một số bài trong các contest trước

K28 Beginner Contest 35
Đã thi xong
2022-12-20 3:55:00 2022-12-27 7:00:00

Ôn tập học kỳ I (tiếp)

K28 Beginner Contest 34
Đã thi xong
2022-12-15 22:45:41 2022-12-25 22:45:41

Ôn tập học kỳ I

K28 Beginner Contest 33
Đã thi xong
2022-12-14 16:04:11 2022-12-24 16:04:11

Các bài toán về số nguyên tố (nâng cao)

K28 Beginner Contest 32
Đã thi xong
2022-12-14 15:58:39 2022-12-24 15:58:39

Các bài toán về số nguyên tố