Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
K28 Beginner Contest 33
Đã thi xong
2022-12-14 16:04:11 2022-12-24 16:04:11

Các bài toán về số nguyên tố (nâng cao)

K28 Beginner Contest 32
Đã thi xong
2022-12-14 15:58:39 2022-12-24 15:58:39

Các bài toán về số nguyên tố

K28 Beginner Contest 31
Đã thi xong
2022-12-09 4:10:00 2023-01-04 4:40:00

Kiểm tra 15 phút

K28 Beginner Contest 30
Đã thi xong
2022-12-08 4:10:00 2023-01-04 4:20:00

Kiểm tra 15 phút

K28 Beginner Contest 29
Đã thi xong
2022-12-07 15:11:00 2022-12-23 18:11:00

Luyện tập sắp xếp dữ liệu

K28 Beginner Contest 28
Đã thi xong
2022-12-05 14:43:44 2022-12-15 14:43:44

Các thuật toán sắp xếp

K28 Beginner Contest 27
Đã thi xong
2022-12-04 18:42:28 2022-12-14 18:42:28

Luyện tập nhập/xuất với tệp

K27 Contest1
Đã thi xong
2022-12-02 6:00:00 2022-12-02 9:50:00

Luyện tập

K28 Beginner Contest 26
Đã thi xong
2022-12-02 1:47:30 2023-01-05 3:50:00

Bài kiểm tra 15 phút

K28 Beginner Contest 25
Đã thi xong
2022-12-02 1:25:00 2023-01-05 3:30:00

Bài kiểm tra 15 phút

K28 Beginner Contest 24
Đã thi xong
2022-12-01 6:55:00 2022-12-01 9:30:00

Kiểm tra chọn đội tuyển (Bài số 2)

K28 Beginner Contest 23
Đã thi xong
2022-11-28 15:55:35 2022-12-05 15:55:35

Luyện tập kiểu dữ liệu cấu trúc (struct)

K28 Beginner Contest 22
Đã thi xong
2022-11-24 15:48:00 2022-12-25 15:48:00

Bài tập tính toán số lớn

K28 Beginner Contest 21
Đã thi xong
2022-11-24 15:46:00 2022-12-10 15:46:00

Bài tập chuyển đổi số giữa các hệ đếm

K28 Beginner Contest 20
Đã thi xong
2022-11-24 15:36:11 2023-01-31 18:36:11

Luyện tập XÂU KÝ TỰ (Cơ bản và Nâng cao)

K28 Beginner Contest 19
Đã thi xong
2022-11-23 17:40:06 2022-11-29 7:00:00

Luyện tập XÂU KÝ TỰ (Tiếp)

K28 Beginner Contest 18
Đã thi xong
2022-11-22 15:58:19 2022-11-29 7:58:19

Luyện tập XÂU KÝ TỰ

K28 Beginner Contest 17
Đã thi xong
2022-11-21 9:58:31 2022-11-30 9:58:31

Luyện tập kỹ thuật dùng Mảng cộng dồn

K28 Beginner Contest 16
Đã thi xong
2022-11-14 17:04:07 2022-11-30 17:04:07

Luyện tập mảng hai chiều (nâng cao)

K28 Beginner Contest 15
Đã thi xong
2022-11-13 11:38:27 2022-11-29 7:00:00

Luyện tập mảng hai chiều

K28 Beginner Contest 14
Đã thi xong
2022-11-10 15:40:44 2023-01-31 19:40:44

Luyện tập kỹ thuật dùng Dãy tổng trước

K28 Beginner Contest 13
Đã thi xong
2022-11-10 3:21:22 2022-11-20 3:21:22

Luyện tập kỹ thuật đếm phân phối

K28 Beginner Contest 12
Đã thi xong
2022-11-09 2:20:04 2022-11-20 2:20:04

Luyện tập mảng một chiều (nâng cao)

K28 Beginner Contest 11
Đã thi xong
2022-11-09 2:10:47 2022-11-17 2:10:47

Luyện tập mảng một chiều (nâng cao)

K28 Beginner Contest 10
Đã thi xong
2022-11-08 17:41:37 2022-11-15 17:41:37

Luyện tập mảng một chiều