Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
PreVNOI Ⅶ Lần 2 (ONLINE 2017) - Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2020-12-17 0:00:00 2020-12-25 23:59:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅶ Lần 2 (ONLINE 2017) - Ngày thứ nhất

PreVNOI Ⅶ Lần 2 (ONLINE 2017) - Ngày thứ hai
Đã thi xong
2020-12-17 0:00:00 2020-12-25 23:59:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅶ Lần 2 (ONLINE 2017) - Ngày thứ hai

Beginner CSL Contest K26-18
Đã thi xong
2020-12-16 6:50:00 2020-12-25 17:00:00
Beginner CSL Contest K26-17
Đã thi xong
2020-12-12 7:25:00 2020-12-25 7:25:00
Contest 37 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-12 6:45:00 2020-12-12 10:15:00

3HB VOI Training Camp

Contest 36 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-11 6:45:00 2020-12-11 10:15:00
Contest 35 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-10 6:45:00 2020-12-10 10:15:00
Beginner CSL Contest K26-15
Đã thi xong
2020-12-10 3:00:00 2020-12-13 17:00:00
Beginner CSL Contest K26-16
Đã thi xong
2020-12-10 3:00:00 2020-12-13 17:00:00
Contest 34 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-09 6:50:00 2020-12-09 10:15:00
Contest 33 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-09 0:15:00 2020-12-09 4:15:00
Contest 32 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-08 6:45:00 2020-12-08 10:15:00

CSP Open Contest 02

Beginner CSL Contest K26-14
Đã thi xong
2020-12-08 3:00:00 2020-12-10 23:00:00

Bài tập về UCLN, BCNN

Contest 31 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-07 6:45:00 2020-12-07 10:30:00

CSP Open Contest 01

Beginner CSL Contest K26-13
Đã thi xong
2020-12-04 6:50:00 2020-12-14 8:30:00

Bài tập tổng hợp đơn giản

Beginner CSL Contest K26-12
Đã thi xong
2020-12-03 6:50:00 2020-12-05 23:59:00

Bài tập tổng hợp đơn giản

Beginner CSL Contest K26-11
Đã thi xong
2020-12-03 1:25:00 2020-12-04 12:05:00

Kiểm tra 15 phút Học kỳ I Bài số 2

Contest 30 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-02 6:50:00 2020-12-02 10:15:00
Contest 29 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-01 6:45:00 2020-12-01 10:30:00

Contest 29 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 28 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-30 6:50:00 2020-11-30 10:15:00

NGUỒN: VOI Training Camp 3H

Try again 23-24
Đã thi xong
2020-11-27 1:00:00 2020-12-05 23:59:00

Làm lại các bài của contest 23-24

Try again 26-27
Đã thi xong
2020-11-27 1:00:00 2020-12-05 23:59:00

Làm lại các bài trong các contest 26-27

Beginner CSL Contest K26-09
Đã thi xong
2020-11-27 0:00:00 2020-12-13 23:59:00

Ứng dụng kỹ thuật dãy tổng trước

Contest 27 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-26 0:20:00 2020-11-26 4:15:00

Nguồn: VOI Training Camp 3H (Hải Dương - Hưng Yên - Hải Phòng)

Contest 26 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-25 6:50:00 2020-11-25 10:30:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 2, 6