Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
Contest 22.2 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-01 7:00:00 2020-11-02 17:00:00

Bài tập ôn đội tuyển song song với contest 22

Contest 21.2 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-30 7:00:00 2020-10-31 17:00:00

Bài tập ôn đội tuyển song song với contest 21

Contest 20 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-29 7:00:00 2020-10-29 17:00:00

Bài tập ôn HN tháng 11/2017 (Thầy Đỗ Đức Đông)

Contest 20.2 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-29 7:00:00 2020-10-31 17:00:00

Bài tập ôn đội tuyển song song với contest 20

Beginner CSL Contest K26-06
Đã thi xong
2020-10-29 7:00:00 2020-11-27 17:00:00

Số học

Beginner CSL Contest K26-05
Đã thi xong
2020-10-29 1:00:00 2020-11-17 17:00:00

Luyện thuật kỹ thuật tính toán

Contest 19 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-28 7:00:00 2020-10-28 17:00:00

Bài tập ôn HN tháng 11/2017 (Thầy Hoàng, Thầy Nghĩa, Thầy Đông)

Contest 19.2 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-28 7:00:00 2020-10-28 17:00:00

Bài tập ôn đội tuyển song song với contest 19

Beginner CSL Contest K26-04
Đã thi xong
2020-10-28 3:05:00 2020-11-17 13:05:00

Luyện tập cấu trúc lặp

Contest 18 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-27 7:00:00 2020-10-27 17:00:00

Bài tập ôn HN tháng 11/2017 (Thầy Hoàng, Thầy Nghĩa, Thầy Đông)

Beginner CSL Contest K26-03
Đã thi xong
2020-10-27 7:00:00 2020-10-30 17:00:00

Luyện tập cấu trúc lặp

Contest 18.2 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-27 7:00:00 2020-10-27 17:00:00

Bài tập ôn đội tuyển song song với contest 18

Contest 17 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-26 7:00:00 2020-10-27 17:00:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng

Contest 17.2 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-26 7:00:00 2020-10-26 17:00:00

Bài tập ôn đội tuyển song song với contest 17

Contest 16 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-24 7:00:00 2020-10-24 17:00:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅵ (HẢI PHÒNG 2016) - Ngày thứ nhất

Beginner CSL Contest K26-02
Đã thi xong
2020-10-22 8:35:00 2020-10-30 10:15:00

Làm quen với các cấu trúc rẽ nhánh và lặp

Contest 15+ (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-22 7:00:00 2020-10-25 17:00:00

Tổng hợp những bài còn lại của các contest trước

Contest 15 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-21 7:00:00 2020-10-22 17:00:00

Contest 15 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Beginner CSL Contest K26-01
Đã thi xong
2020-10-20 8:35:00 2020-10-27 10:15:00

Contest làm quen với ngôn ngữ C++

Contest 14 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-20 7:00:00 2020-10-20 17:00:00

Contest 14 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 12 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-19 7:00:00 2020-10-19 17:00:00

Contest 12 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 13 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-19 7:00:00 2020-10-19 17:00:00

Contest 13 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 11+ (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-17 7:00:00 2020-10-18 17:00:00

Các bài tồn đọng các contest 1-11

Contest 11 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-15 7:00:00 2020-10-16 17:00:00

Contest 11 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 10 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-13 7:00:00 2020-10-13 17:00:00

Contest 10 (ÔN HSGQG 2020-2021)