Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
Beginner CSL Contest K26-35
Đã thi xong
2021-03-10 9:24:23 2021-03-20 9:24:23

Luyện tập Duyệt quay lui

Beginner CSL Contest K26-34
Đã thi xong
2021-03-01 1:16:09 2021-03-27 1:16:09

Luyện tập Duyệt quay lui

Beginner CSL Contest K26-33
Đã thi xong
2021-02-26 3:00:00 2021-03-25 3:00:00

Duyệt quay lui

Beginner CSL Contest K26-32
Đã thi xong
2021-01-31 3:12:52 2021-02-28 3:12:52

Bài tập tài liệu giáo khoa chuyên Tin

Beginner CSL Contest K26-31
Đã thi xong
2021-01-28 16:08:25 2021-02-28 16:06:10

Luyện tập tính toán với số lớn

Beginner CSL Contest K26-29
Đã thi xong
2021-01-21 16:49:18 2021-02-27 16:49:18

Tìm kiếm nhị phân (Chặt nhị phân)

Beginner CSL Contest K26-28
Đã thi xong
2021-01-18 3:15:26 2021-01-28 3:15:26
Beginner CSL Contest K26-27
Đã thi xong
2021-01-14 15:32:53 2021-01-24 15:32:53
Beginner CSL Contest K26-26
Đã thi xong
2021-01-12 14:48:55 2021-01-25 14:48:55
Beginner CSL Contest K26-24
Đã thi xong
2021-01-05 3:00:00 2021-01-05 3:45:00

Đề kiểm tra học kỳ I Năm học 2021-2022

Beginner CSL Contest K26-22
Đã thi xong
2020-12-28 13:03:37 2021-01-10 13:03:37
Beginner CSL Contest K26-21
Đã thi xong
2020-12-22 13:10:19 2020-12-30 13:10:19
Contest 39 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-22 0:30:00 2020-12-22 4:00:00
Contest 38 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-21 6:45:00 2020-12-21 10:15:00

3HB VOI Training Camp

Beginner CSL Contest K26-20
Đã thi xong
2020-12-20 9:30:00 2020-12-30 9:30:00
Chuyên Sơn La PreVOI 2021 Ngày thứ hai
Đã thi xong
2020-12-19 6:55:00 2020-12-19 10:00:00

Contest CSLPreVOI chuẩn bị cho kỳ thi HSGQG (VOI) 2020 - 2021

Chuyên Sơn La PreVOI 2021 Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2020-12-18 6:55:00 2020-12-18 10:00:00

Contest CSLPreVOI chuẩn bị cho kỳ thi HSGQG (VOI) 2020 - 2021

PreVNOI Ⅵ (HẢI PHÒNG 2016) - Ngày thứ hai
Đã thi xong
2020-12-17 7:00:00 2020-12-26 17:00:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅵ (HẢI PHÒNG 2016) - Ngày thứ hai

Beginner CSL Contest K26-19
Đã thi xong
2020-12-17 3:00:00 2020-12-25 3:00:00
PreVNOI Ⅶ (NINH BÌNH 2017) - Ngày thứ hai
Đã thi xong
2020-12-17 0:00:00 2020-12-25 23:59:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅶ (NINH BÌNH 2017) Ngày thứ hai

PreVNOI Ⅴ (BẮC GIANG 2015) Ngày thứ hai
Đã thi xong
2020-12-17 0:00:00 2020-12-25 23:59:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅴ (BẮC GIANG 2015) Ngày thứ hai

PreVNOI Ⅶ Lần 2 (ONLINE 2017) - Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2020-12-17 0:00:00 2020-12-25 23:59:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅶ Lần 2 (ONLINE 2017) - Ngày thứ nhất

PreVNOI Ⅶ Lần 2 (ONLINE 2017) - Ngày thứ hai
Đã thi xong
2020-12-17 0:00:00 2020-12-25 23:59:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅶ Lần 2 (ONLINE 2017) - Ngày thứ hai

Beginner CSL Contest K26-18
Đã thi xong
2020-12-16 6:50:00 2020-12-25 17:00:00
Beginner CSL Contest K26-17
Đã thi xong
2020-12-12 7:25:00 2020-12-25 7:25:00