CSLOJ Contest 01

Kỳ thi xếp hạng thành viên 01

2021-12-06 0:00:00
2021-12-12 0:00:00

Thông tin và thông báo

Chú ý:

  • Mỗi bài có thể nộp nhiều lần, điểm của mỗi bài sẽ là điểm của lần nộp cuối cùng.
  • Thứ tự trong mỗi contest được xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp, nếu bằng điểm thì tính theo thời gian nộp bài
  • Điểm xếp hạng thành viên sẽ được +/- dựa vào thứ hạng của thành viên trong mỗi contest (sau khi kết thúc mỗi contest sẽ tiến hành đánh giá)
  • Điểm bài A: 600 , bài B: 700 , bài C: 700 (Tổng là 2000 )