Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
Beginner Free Contest 12
Đã thi xong
2020-04-10 7:00:00 2020-04-10 8:15:00

Beginner Free Contest 12

Beginner Free Contest 11
Đã thi xong
2020-04-09 8:15:00 2020-04-09 9:30:00

Beginner Free Contest 11

Tổng kết Beginner Free Contest 1-10
Đã thi xong
2020-04-07 7:00:00 2020-04-07 9:30:00

Tổng kết Beginner Free Contest 1-10

Beginner Free Contest 10
Đã thi xong
2020-04-06 8:15:00 2020-04-06 9:30:00

Beginner Free Contest 10

Beginner Free Contest 09
Đã thi xong
2020-04-06 7:00:00 2020-04-06 8:15:00

Beginner Free Contest 09

Beginner Free Contest 08
Đã thi xong
2020-04-05 8:15:00 2020-04-05 9:30:00

Beginner Free Contest 08

Beginner Free Contest 07
Đã thi xong
2020-04-05 7:00:00 2020-04-05 8:15:00

Beginner Free Contest 07

Luyện tập Nhân hai số lớn
Đã thi xong
2020-04-02 0:00:00 2020-04-30 23:59:00

Luyện tập Nhân hai số lớn

Luyện tập Cộng hai số lớn
Đã thi xong
2020-04-01 0:00:00 2020-04-30 23:59:00

Luyện tập Cộng hai số lớn

Beginner Free Contest 06
Đã thi xong
2020-03-10 8:05:00 2020-03-10 9:15:00

Beginner Free Contest 06

Beginner Free Contest 05
Đã thi xong
2020-03-10 7:00:00 2020-03-10 8:05:00

Beginner Free Contest 05

Beginner Free Contest 04
Đã thi xong
2020-03-09 8:45:00 2020-03-09 9:45:00

Beginner Free Contest 04

Beginner Free Contest 03
Đã thi xong
2020-03-09 7:40:00 2020-03-09 8:45:00

Beginner Free Contest 03

Beginner Free Contest 02
Đã thi xong
2020-03-09 7:00:00 2020-03-09 8:05:00

Beginner Free Contest 02

Beginner Free Contest 01
Đã thi xong
2020-03-02 7:00:00 2020-03-02 9:15:00

Beginner Free Contest 01

Bài tập về số nguyên tố
Đã thi xong
2020-01-30 2:45:00 2020-01-30 3:45:00

Bài tập về số nguyên tố

Kiểm tra 1 tiết Bài số 2 Lớp 10 TIN- Đề số 2
Đã thi xong
2020-01-14 8:00:00 2020-01-14 9:05:00

Kiểm tra 1 tiết Bài số 2 Lớp 10 TIN- Đề số 2

Kiểm tra 1 tiết Bài số 2 Lớp 10 TIN- Đề số 1
Đã thi xong
2020-01-14 6:55:00 2020-01-14 8:02:00

Kiểm tra 1 tiết Bài số 2 Lớp 10 TIN- Đề số 1

Bài kiểm tra học kỳ I lớp 10 Tin
Đã thi xong
2020-01-13 12:00:00 2020-01-13 15:00:00

Bài kiểm tra học kỳ I lớp 10 Tin

Kiểm tra 1 tiết Bài số 2 Lớp 10 Toán - Đề số 2
Đã thi xong
2020-01-13 8:00:00 2020-01-13 9:05:00

Kiểm tra 1 tiết Bài số 2 Lớp 10 Toán - Đề số 2

Kiểm tra 1 tiết Bài số 2 Lớp 10 Toán - Đề số 1
Đã thi xong
2020-01-13 6:55:00 2020-01-13 8:00:00

Kiểm tra 1 tiết Bài số 2 Lớp 10 Toán - Đề số 1

VOI Training Camp 3H Task ACM
Đã thi xong
2019-12-25 0:00:00 2021-01-05 23:59:00

NGUỒN: VOI Training Camp 3H Task ACM

PreVNOI Ⅵ (HẢI PHÒNG 2016) - Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2019-12-24 7:00:00 2019-12-30 10:00:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅵ (HẢI PHÒNG 2016) - Ngày thứ nhất

PreVNOI Ⅷ (BẮC NINH 2018) - Ngày thứ nhất
Đã thi xong
2019-12-24 7:00:00 2019-12-30 11:00:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅷ (BẮC NINH 2018) - Ngày thứ nhất

PreVNOI Ⅷ (BẮC NINH 2018) - Ngày thứ hai
Đã thi xong
2019-12-24 7:00:00 2019-12-30 11:00:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅷ (BẮC NINH 2018) - Ngày thứ hai