Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
Contest 34 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-09 6:50:00 2020-12-09 10:15:00
Contest 33 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-09 0:15:00 2020-12-09 4:15:00
Contest 32 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-08 6:45:00 2020-12-08 10:15:00

CSP Open Contest 02

Beginner CSL Contest K26-14
Đã thi xong
2020-12-08 3:00:00 2020-12-10 23:00:00

Bài tập về UCLN, BCNN

Contest 31 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-07 6:45:00 2020-12-07 10:30:00

CSP Open Contest 01

Beginner CSL Contest K26-13
Đã thi xong
2020-12-04 6:50:00 2020-12-14 8:30:00

Bài tập tổng hợp đơn giản

Beginner CSL Contest K26-12
Đã thi xong
2020-12-03 6:50:00 2020-12-05 23:59:00

Bài tập tổng hợp đơn giản

Beginner CSL Contest K26-11
Đã thi xong
2020-12-03 1:25:00 2020-12-04 12:05:00

Kiểm tra 15 phút Học kỳ I Bài số 2

Contest 30 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-02 6:50:00 2020-12-02 10:15:00
Contest 29 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-12-01 6:45:00 2020-12-01 10:30:00

Contest 29 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 28 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-30 6:50:00 2020-11-30 10:15:00

NGUỒN: VOI Training Camp 3H

Try again 23-24
Đã thi xong
2020-11-27 1:00:00 2020-12-05 23:59:00

Làm lại các bài của contest 23-24

Try again 26-27
Đã thi xong
2020-11-27 1:00:00 2020-12-05 23:59:00

Làm lại các bài trong các contest 26-27

Beginner CSL Contest K26-09
Đã thi xong
2020-11-27 0:00:00 2020-12-13 23:59:00

Ứng dụng kỹ thuật dãy tổng trước

Contest 27 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-26 0:20:00 2020-11-26 4:15:00

Nguồn: VOI Training Camp 3H (Hải Dương - Hưng Yên - Hải Phòng)

Contest 26 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-25 6:50:00 2020-11-25 10:30:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 2, 6

Contest 25 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-25 0:20:00 2020-11-25 4:30:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 1

Contest 24 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-24 6:50:00 2020-11-24 10:30:00

Chuyên đền tính chất DFS và áp dụng của thầy Lê Thanh Bình

Contest 23 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-24 0:20:00 2020-11-24 4:30:00

Chuyên đền tính chất DFS và áp dụng của thầy Lê Thanh Bình

Contest 20NOV2020 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-20 0:55:00 2020-11-20 4:00:00

Ngày nghỉ trong đợt ôn thi, tranh thủ làm contest!

Beginner CSL Contest K26-08
Đã thi xong
2020-11-16 3:35:00 2020-11-27 23:59:00

Vòng lặp, Mảng và Chuỗi

Beginner CSL Contest K26-07
Đã thi xong
2020-11-16 3:00:00 2020-11-26 17:00:00

Số học và xâu

Contest 22+ (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-03 7:00:00 2020-11-03 17:00:00

Làm lại một số bài của các contest trước

CSL PreVNOI T10/2020
Đã thi xong
2020-11-02 6:55:00 2020-11-02 10:00:00

Kỳ thi thử VNOI Tháng 10 Năm 2020

Contest 22 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-01 7:00:00 2020-11-02 17:00:00

NGUỒN: PreVNOI 2017 (NINH BÌNH) Ngày thứ hai