Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
K28 Beginner Contest 09
Đã thi xong
2022-11-04 17:51:12 2022-11-10 17:51:12

Luyện tập chương trình con đệ qui

K28 Beginner Contest 08
Đã thi xong
2022-11-03 16:12:10 2022-11-10 16:12:10

Luyện tập chương trình con đệ qui

K28 Beginner Contest 07
Đã thi xong
2022-10-19 16:15:32 2022-10-26 16:15:32

Luyện tập xử lý BIT

K28 Beginner Contest 06
Đã thi xong
2022-10-18 6:50:28 2022-10-25 6:50:28

Luyện tập

K28 Beginner Contest 05
Đã thi xong
2022-10-13 18:05:07 2022-10-23 18:05:07

Luyện tập

K28 Beginner Contest 04
Đã thi xong
2022-10-12 14:08:45 2022-10-18 14:08:45

Luyện tập

K28 Beginner Contest 03
Đã thi xong
2022-10-11 12:50:35 2022-10-18 12:50:35

Luyện tập

K28 Beginner Contest 02
Đã thi xong
2022-10-10 16:10:14 2022-10-17 16:10:14

Luyện tập

K28 Beginner Contest 01
Đã thi xong
2022-10-10 8:02:23 2022-10-17 8:02:23

Luyện tập

Ôn THHV 2022 - 02
Đã thi xong
2022-06-16 1:00:00 2022-06-23 10:00:00

Ôn thi THHV

Ôn THHV 2022 - 01
Đã thi xong
2022-06-11 1:00:00 2022-06-23 14:00:00

Ôn thi THHV

Ôn THHV 2022 - 03
Đã thi xong
2022-06-10 15:17:14 2022-06-27 15:17:14

Ôn thi THHV

Ôn tập
Đã thi xong
2022-05-10 15:43:33 2022-05-15 15:40:21

Ôn tập cấp trường 1

Tổng hợp 3
Đã thi xong
2022-03-29 15:18:01 2022-04-05 15:18:01

Luyện tập thêm

Tổng hợp 4
Đã thi xong
2022-03-29 13:08:33 2022-04-05 13:08:33

Luyện tập

Beginner CSL Contest K26-30
Đã thi xong
2022-03-29 1:16:19 2022-04-05 3:16:19

Đề thi HSG lớp 12 cấp trường 2020 - 2021

Tổng hợp 2
Đã thi xong
2022-03-28 16:26:08 2022-04-05 23:26:08

Luyện tập

Chọn HSG Tỉnh THPT
Đã thi xong
2022-03-28 15:03:53 2022-04-03 15:03:53
Beginner CSL Contest K26-25
Đã thi xong
2022-03-28 9:18:41 2022-04-05 9:18:41

Tham khảo đề thi HSG K12 2019-2020

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2019 – 2020
Đã thi xong
2022-03-24 23:00:00 2022-04-05 10:00:00

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2019 – 2020

Tổng hợp 1
Đã thi xong
2022-03-24 1:00:00 2022-04-04 21:00:00

Luyện tập xử lý chuỗi đơn giản

CSLOJ Contest 03
Đã thi xong
2021-12-27 0:00:00 2022-01-02 0:00:00

Kỳ thi xếp hạng thành viên

CSL_HS1_10_Hk1_1
Đã thi xong
2021-12-22 13:30:10 2021-12-22 14:20:10

Bài kiểm tra HS1

CSL_K27_HKI_2021
Đã thi xong
2021-12-18 7:00:10 2021-12-18 9:15:00

Đề 1 Kiểm tra học kì 1 - Năm học 2021 - 2022

CSL_K27_HKI_2021_2
Đã thi xong
2021-12-18 7:00:10 2021-12-18 9:15:00

Đề 2 Kiểm tra học kì 1 - Năm học 2021 - 2022