Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
Contest 25 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-25 0:20:00 2020-11-25 4:30:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Đỗ Đức Đông, Ngày 1

Contest 24 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-24 6:50:00 2020-11-24 10:30:00

Chuyên đền tính chất DFS và áp dụng của thầy Lê Thanh Bình

Contest 23 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-24 0:20:00 2020-11-24 4:30:00

Chuyên đền tính chất DFS và áp dụng của thầy Lê Thanh Bình

Contest 20NOV2020 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-20 0:55:00 2020-11-20 4:00:00

Ngày nghỉ trong đợt ôn thi, tranh thủ làm contest!

Beginner CSL Contest K26-08
Đã thi xong
2020-11-16 3:35:00 2020-11-27 23:59:00

Vòng lặp, Mảng và Chuỗi

Beginner CSL Contest K26-07
Đã thi xong
2020-11-16 3:00:00 2020-11-26 17:00:00

Số học và xâu

Contest 22+ (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-03 7:00:00 2020-11-03 17:00:00

Làm lại một số bài của các contest trước

CSL PreVNOI T10/2020
Đã thi xong
2020-11-02 6:55:00 2020-11-02 10:00:00

Kỳ thi thử VNOI Tháng 10 Năm 2020

Contest 22 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-01 7:00:00 2020-11-02 17:00:00

NGUỒN: PreVNOI 2017 (NINH BÌNH) Ngày thứ hai

Contest 22.2 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-11-01 7:00:00 2020-11-02 17:00:00

Bài tập ôn đội tuyển song song với contest 22

Contest 21.2 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-30 7:00:00 2020-10-31 17:00:00

Bài tập ôn đội tuyển song song với contest 21

Contest 20 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-29 7:00:00 2020-10-29 17:00:00

Bài tập ôn HN tháng 11/2017 (Thầy Đỗ Đức Đông)

Contest 20.2 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-29 7:00:00 2020-10-31 17:00:00

Bài tập ôn đội tuyển song song với contest 20

Beginner CSL Contest K26-06
Đã thi xong
2020-10-29 7:00:00 2020-11-27 17:00:00

Số học

Beginner CSL Contest K26-05
Đã thi xong
2020-10-29 1:00:00 2020-11-17 17:00:00

Luyện thuật kỹ thuật tính toán

Contest 19 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-28 7:00:00 2020-10-28 17:00:00

Bài tập ôn HN tháng 11/2017 (Thầy Hoàng, Thầy Nghĩa, Thầy Đông)

Contest 19.2 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-28 7:00:00 2020-10-28 17:00:00

Bài tập ôn đội tuyển song song với contest 19

Beginner CSL Contest K26-04
Đã thi xong
2020-10-28 3:05:00 2020-11-17 13:05:00

Luyện tập cấu trúc lặp

Contest 18 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-27 7:00:00 2020-10-27 17:00:00

Bài tập ôn HN tháng 11/2017 (Thầy Hoàng, Thầy Nghĩa, Thầy Đông)

Beginner CSL Contest K26-03
Đã thi xong
2020-10-27 7:00:00 2020-10-30 17:00:00

Luyện tập cấu trúc lặp

Contest 18.2 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-27 7:00:00 2020-10-27 17:00:00

Bài tập ôn đội tuyển song song với contest 18

Contest 17 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-26 7:00:00 2020-10-27 17:00:00

NGUỒN: Ôn HN tháng 11/2017, Thầy Lê Minh Hoàng

Contest 17.2 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-26 7:00:00 2020-10-26 17:00:00

Bài tập ôn đội tuyển song song với contest 17

Contest 16 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-24 7:00:00 2020-10-24 17:00:00

NGUỒN: PreVNOI Ⅵ (HẢI PHÒNG 2016) - Ngày thứ nhất

Beginner CSL Contest K26-02
Đã thi xong
2020-10-22 8:35:00 2020-10-30 10:15:00

Làm quen với các cấu trúc rẽ nhánh và lặp