Tên kỳ thi Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Thông tin
Contest 15+ (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-22 7:00:00 2020-10-25 17:00:00

Tổng hợp những bài còn lại của các contest trước

Contest 15 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-21 7:00:00 2020-10-22 17:00:00

Contest 15 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Beginner CSL Contest K26-01
Đã thi xong
2020-10-20 8:35:00 2020-10-27 10:15:00

Contest làm quen với ngôn ngữ C++

Contest 14 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-20 7:00:00 2020-10-20 17:00:00

Contest 14 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 12 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-19 7:00:00 2020-10-19 17:00:00

Contest 12 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 13 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-19 7:00:00 2020-10-19 17:00:00

Contest 13 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 11+ (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-17 7:00:00 2020-10-18 17:00:00

Các bài tồn đọng các contest 1-11

Contest 11 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-15 7:00:00 2020-10-16 17:00:00

Contest 11 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 10 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-13 7:00:00 2020-10-13 17:00:00

Contest 10 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 09 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-12 7:00:00 2020-10-12 17:00:00

Contest 09 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 08 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-11 7:00:00 2020-10-11 17:00:00

Contest 08 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 07 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-10 7:00:00 2020-10-10 17:30:00

Contest 07 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 06 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-09 7:00:00 2020-10-09 10:30:00

Contest 06 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 05 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-07 7:00:00 2020-10-08 17:30:00

Contest 05 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 04 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-06 7:00:00 2020-10-06 10:30:00

Contest 04 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 03 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-05 7:00:00 2020-10-05 10:30:00

Contest 03 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 02 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-02 7:00:00 2020-10-02 10:30:00

Contest 02 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Contest 01 (ÔN HSGQG 2020-2021)
Đã thi xong
2020-10-01 7:00:00 2020-10-01 10:30:00

Contest 01 (ÔN HSGQG 2020-2021)

Kiểm tra 15 phút QHĐ
Đã thi xong
2020-06-30 1:37:04 2020-06-30 2:05:00
Luyện tập Quy hoạch động
Đã thi xong
2020-06-18 2:11:28 2020-06-29 3:00:00
Luyện tập chia để trị
Đã thi xong
2020-05-30 0:25:00 2020-06-05 0:25:00
Bài tập ôn đội tuyển Tháng 5/2020
Đã thi xong
2020-05-12 3:18:20 2020-06-12 3:18:20

Bài tập ôn đội tuyển Tháng 5/2020

Kiểm tra 15 Phút HKII - 2020 (Bài số 2)
Đã thi xong
2020-05-06 3:55:00 2020-05-06 4:35:00

Kiểm tra 15 Phút HKII - 2020 (Bài số 2)

Luyện tập Duyệt quay lui
Đã thi xong
2020-04-30 1:00:00 2020-05-10 23:00:00

Luyện tập Duyệt quay lui

Kiểm tra 1 tiết Học kỳ II 2020 - Bài số 1
Đã thi xong
2020-04-24 1:05:00 2020-04-24 13:05:00

Kiểm tra 1 tiết Học kỳ II 2020 - Bài số 1