K28 Beginner Contest 35

Ôn tập học kỳ I (tiếp)

2022-12-20 3:55:00
2022-12-27 7:00:00

Thông tin và thông báo

Link đến trang bài tập

A - B - C - D

Chú ý: Bài AB lấy một điểm hệ số 1 . Bài CD lấy một điểm hệ số 1 .