#5063. TRAPEZOID - Hình thang

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai đường thẳng song song (không trùng nhau) a b . Trên đường thẳng a cho m điểm phân biệt, trên đường thẳng b cho n điểm phân biệt. Hãy đếm số hình thang có 4 đỉnh thuộc tập m+n điểm nói trên.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên dương m, n\ (2\le m,n \le 1000) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên dương kết quả.

Ví dụ:

Dữ liệu:

2 3

Kết quả:

3