Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
32 HY025 - Chia hết 9 77 11.69%
214 CONGRESS - Cuộc họp 61 124 49.19%
603 COLOR 15 27 55.56%
627 DIVISIBLE 18 82 21.95%
675 COUNTK 0 6 0.00%
705 CD2B15 - Tổ hợp 22 99 22.22%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 14 54 25.93%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 51 75 68.00%
834 VECTOR - Véc tơ 44 78 56.41%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
5062 TRIANGLE - Tam giác 19 28 67.86%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 25 34 73.53%
5094 CDIV - Chia hết 13 29 44.83%