Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
32 HY025 - Chia hết 0.00%
214 CONGRESS - Cuộc họp 59 122 48.36%
603 COLOR 15 27 55.56%
627 DIVISIBLE 18 82 21.95%
675 COUNTK 0 4 0.00%
705 CD2B15 - Tổ hợp 11 70 15.71%
706 CD2B17 - Quân xe 19 47 40.43%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 52 23.08%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 47 70 67.14%
834 VECTOR - Véc tơ 42 75 56.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%