Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
214 CONGRESS - Cuộc họp 62 126 49.21%
603 COLOR 17 35 48.57%
627 DIVISIBLE 25 102 24.51%
675 COUNTK 0 4 0.00%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 97 18.56%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 52 79 65.82%
834 VECTOR - Véc tơ 46 81 56.79%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 4 12 33.33%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
5062 TRIANGLE - Tam giác 23 33 69.70%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 27 38 71.05%