Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
32 HY025 - Chia hết 12 94 12.77%
214 CONGRESS - Cuộc họp 65 129 50.39%
603 COLOR 18 30 60.00%
627 DIVISIBLE 20 94 21.28%
675 COUNTK 0 8 0.00%
705 CD2B15 - Tổ hợp 23 115 20.00%
706 CD2B17 - Quân xe 21 49 42.86%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 15 60 25.00%
833 SEGMENT - Đoạn thẳng 57 85 67.06%
834 VECTOR - Véc tơ 46 82 56.10%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%
1198 CHIACAY - Chia cây 15 37 40.54%
5062 TRIANGLE - Tam giác 19 29 65.52%
5063 TRAPEZOID - Hình thang 26 37 70.27%
5094 CDIV - Chia hết 24 82 29.27%