#710. CD2B22 - Hoán vị xâu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu s chỉ gồm kí tự từ a đến z (độ dài xâu s không vượt quá 100 ), hãy đếm số hoán vị khác nhau của xâu đó.

Ví dụ: s=aba , ta có 3 hoán vị aab; aba; baa .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu s .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên là đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
aba
Dữ liệu ra:
3