Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 175 391 44.76%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 118 267 44.19%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 101 281 35.94%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 130 584 22.26%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 157 41.40%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 28 110 25.45%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 122 22.13%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 42 109 38.53%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 101 17.82%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%