Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 162 374 43.32%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 106 251 42.23%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 120 285 42.11%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 116 517 22.44%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 65 151 43.05%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 92 300 30.67%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 25 83 30.12%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 38 106 35.85%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 91 26.37%
705 CD2B15 - Tổ hợp 22 99 22.22%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 22 38 57.89%
708 CD2B19 - Ước 9 25 36.00%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 14 54 25.93%
5088 ZERO - Số 0 tận cùng 23 32 71.88%