Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 134 308 43.51%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 96 218 44.04%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 79 202 39.11%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 104 411 25.30%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 48 124 38.71%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 58 189 30.69%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 17 56 30.36%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 25 109 22.94%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 36 95 37.89%
702 CD2B11 - Tách số 12 24 50.00%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 22 82 26.83%
705 CD2B15 - Tổ hợp 11 70 15.71%
706 CD2B17 - Quân xe 19 47 40.43%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 21 37 56.76%
708 CD2B19 - Ước 9 25 36.00%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 52 23.08%