Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 122 281 43.42%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 91 200 45.50%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 77 187 41.18%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 101 402 25.12%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 43 94 45.74%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 56 177 31.64%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 16 53 30.19%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 15 66 22.73%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 33 81 40.74%
702 CD2B11 - Tách số 6 9 66.67%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 17 67 25.37%
705 CD2B15 - Tổ hợp 9 51 17.65%
706 CD2B17 - Quân xe 14 30 46.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 10 20 50.00%
708 CD2B19 - Ước 5 13 38.46%
709 CD2B20 - Cân đĩa 2 2 100.00%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 3 27 11.11%