#705. CD2B15 - Tổ hợp

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Tính C_n^k\ (0≤k≤n ≤ 2000) .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số nguên không âm k, n .

Dữ liệu ra:

  • Một dòng duy nhất chứa đáp số bài toán.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 5
Dữ liệu ra:
10