Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
698 CD2B05 - Số đẹp 24 50 48.00%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 16 35 45.71%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 122 22.13%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 42 109 38.53%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 40 70 57.14%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 101 17.82%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%