Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
698 CD2B05 - Số đẹp 7 15 46.67%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 9 20 45.00%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 15 66 22.73%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 33 81 40.74%
702 CD2B11 - Tách số 6 9 66.67%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 22 40 55.00%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 17 67 25.37%
705 CD2B15 - Tổ hợp 9 51 17.65%
706 CD2B17 - Quân xe 14 30 46.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 10 20 50.00%
708 CD2B19 - Ước 5 13 38.46%
709 CD2B20 - Cân đĩa 2 2 100.00%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 3 27 11.11%