Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 14 54 25.93%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
708 CD2B19 - Ước 9 25 36.00%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 22 38 57.89%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
705 CD2B15 - Tổ hợp 22 99 22.22%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 91 26.37%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 27 52 51.92%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 38 106 35.85%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
699 CD2B08 - K chữ số tận cùng 15 34 44.12%
698 CD2B05 - Số đẹp 19 36 52.78%