#698. CD2B05 - Số đẹp

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Người ta định nghĩa một số nguyên dương N được gọi là số đẹp nếu N thoả mãn một trong hai điều kiện sau:

  • N bằng 9 ;
  • Gọi f(N) là tổng các chữ số của N thì f(N) cũng là số đẹp.

Cho số nguyên dương N\ (N ≤ 10^{100}) , hãy cho biết N có phải là số đẹp không?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương T\ (T≤10) là số bộ dữ liệu;
  • T dòng sau, dòng thứ i chứa một số nguyên dương N_i .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra T dòng, dòng thứ i YES nếu N_i là số đẹp, ngược lại ghi ra NO.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
18
1234
Dữ liệu ra:
YES
NO