Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
4 QUINE - Hack não!!! 44 211 20.85%
5 DATE- Đoán ngày 7 20 35.00%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 10 21 47.62%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 7 11 63.64%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 8 46 17.39%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 6 10 60.00%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 2 3 66.67%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 5 7 71.43%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 46 102 45.10%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 32 73 43.84%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 62 103 60.19%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 54 144 37.50%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 40 123 32.52%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 68 94 72.34%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 33 48 68.75%
241 XEPGACH - Xếp gạch 28 49 57.14%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 36 58 62.07%
243 DANCE - Khiêu vũ 48 121 39.67%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 34 54 62.96%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 33 130 25.38%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 40 149 26.85%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 33 62 53.23%
248 PHU - Đoạn phủ 39 72 54.17%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 18 45 40.00%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 8 109 7.34%