Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
4 QUINE - Hack não!!! 106 684 15.50%
5 DATE - Đoán ngày 14 66 21.21%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 67 279 24.01%
31 HY024 - Xe Buýt 0 17 0.00%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 22 0.00%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 25 60 41.67%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 50 48.00%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 13 221 5.88%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 26 100 26.00%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 146 442 33.03%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 97 234 41.45%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 128 207 61.84%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 182 323 56.35%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 171 563 30.37%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 75 336 22.32%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 109 175 62.29%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 86 68.60%
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 87 41.38%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 40 63 63.49%
243 DANCE - Khiêu vũ 151 406 37.19%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 96 370 25.95%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 56 274 20.44%