Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
4 QUINE - Hack não!!! 73 465 15.70%
5 DATE - Đoán ngày 12 39 30.77%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%
31 HY024 - Xe Buýt 0.00%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0.00%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 16 42 38.10%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 20 27 74.07%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 78 14.10%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 14 62 22.58%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 6 50.00%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 114 368 30.98%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 82 190 43.16%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 90 158 56.96%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 117 191 61.26%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 120 372 32.26%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 69 275 25.09%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 90 146 61.64%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 57 83 68.67%
241 XEPGACH - Xếp gạch 33 63 52.38%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 37 59 62.71%
243 DANCE - Khiêu vũ 90 250 36.00%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 43 86 50.00%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 61 216 28.24%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 45 188 23.94%