Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
4 QUINE - Hack não!!! 102 754 13.53%
5 DATE - Đoán ngày 20 77 25.97%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 62 187 33.16%
31 HY024 - Xe Buýt 0 24 0.00%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 7 26 26.92%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 25 86 29.07%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 43 55.81%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 15 148 10.14%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 31 103 30.10%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 4 7 57.14%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 12 19 63.16%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 154 513 30.02%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 124 256 48.44%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 122 213 57.28%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 136 256 53.13%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 155 538 28.81%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 73 325 22.46%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 103 177 58.19%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 66 119 55.46%
241 XEPGACH - Xếp gạch 47 101 46.53%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 46 81 56.79%
243 DANCE - Khiêu vũ 112 387 28.94%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 51 99 51.52%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 102 436 23.39%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 92 312 29.49%