Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
4 QUINE - Hack não!!! 88 590 14.92%
5 DATE - Đoán ngày 16 56 28.57%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 40 111 36.04%
31 HY024 - Xe Buýt 0 22 0.00%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 6 24 25.00%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 20 52 38.46%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 22 34 64.71%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 15 87 17.24%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 18 82 21.95%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 4 7 57.14%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 7 9 77.78%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 119 375 31.73%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 86 196 43.88%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 103 182 56.59%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 121 199 60.80%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 131 425 30.82%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 73 289 25.26%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 92 150 61.33%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 85 69.41%
241 XEPGACH - Xếp gạch 34 64 53.13%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 38 60 63.33%
243 DANCE - Khiêu vũ 104 338 30.77%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 45 89 50.56%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 73 282 25.89%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 90 303 29.70%