Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
4 QUINE - Hack não!!! 60 332 18.07%
5 DATE- Đoán ngày 10 32 31.25%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 14 30 46.67%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 20 27 74.07%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 11 68 16.18%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 9 32 28.13%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 3 4 75.00%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 6 8 75.00%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 75 183 40.98%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 50 94 53.19%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 80 127 62.99%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 66 190 34.74%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 44 141 31.21%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 78 111 70.27%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 37 52 71.15%
241 XEPGACH - Xếp gạch 31 54 57.41%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 37 59 62.71%
243 DANCE - Khiêu vũ 63 145 43.45%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 36 60 60.00%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 46 177 25.99%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 44 185 23.78%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 39 88 44.32%
248 PHU - Đoạn phủ 53 108 49.07%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 47 42.55%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 11 113 9.73%