Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 345 638 54.08%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 296 563 52.58%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 244 469 52.03%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 238 514 46.30%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 221 623 35.47%
402 PROJECTS - Dự án 215 395 54.43%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 215 376 57.18%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 214 398 53.77%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 210 747 28.11%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 207 703 29.45%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 207 373 55.50%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 204 665 30.68%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 179 484 36.98%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 177 352 50.28%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 172 450 38.22%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 172 618 27.83%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 171 352 48.58%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 167 493 33.87%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 166 378 43.92%
380 CALFTEST - Thi Nghé 160 325 49.23%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 154 402 38.31%
363 DOEXAM - Làm bài thi 149 296 50.34%
543 SPANNING – Cây khung 146 293 49.83%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 146 245 59.59%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 146 451 32.37%