Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 377 694 54.32%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 326 628 51.91%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 285 531 53.67%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 284 602 47.18%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 238 675 35.26%
402 PROJECTS - Dự án 236 461 51.19%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 234 825 28.36%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 232 424 54.72%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 230 405 56.79%
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 230 762 30.18%
389 LKHOANVI - Liệt kê các hoán vị 223 386 57.77%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 221 762 29.00%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 203 408 49.75%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 203 520 39.04%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 197 487 40.45%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 185 655 28.24%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 184 330 55.76%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 183 412 44.42%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 181 510 35.49%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 181 468 38.68%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 180 369 48.78%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 176 398 44.22%
363 DOEXAM - Làm bài thi 175 353 49.58%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 173 568 30.46%
380 CALFTEST - Thi Nghé 165 332 49.70%