Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 114 368 30.98%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 186 613 30.34%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 155 309 50.16%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 98 221 44.34%
379 NUMTRANS - Ghép số 104 173 60.12%
615 BEGIN9 14 60 23.33%
623 LCMSEQ 14 67 20.90%
629 SAMEPAIR 17 53 32.08%
662 BIGMOD 14 48 29.17%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
703 CD2B12 - Số 0 tận cùng 27 52 51.92%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 87 26.44%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 22 38 57.89%
708 CD2B19 - Ước 9 25 36.00%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
896 BCNN - Bội số chung nhỏ nhất 1 28 3.57%
907 ESCAPE - Chạy trốn 6 14 42.86%
5060 FACTORIAL - Số giai thừa 4 11 36.36%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 6 90 6.67%