Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
623 LCMSEQ 19 105 18.10%