Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 222 744 29.84%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 225 802 28.05%
376 DISTICH - Câu đối Tết 35 95 36.84%
396 BTCANDY - Chia kẹo 144 291 49.48%
402 PROJECTS - Dự án 230 451 51.00%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 14 30 46.67%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 227 419 54.18%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 223 393 56.74%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 320 610 52.46%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 75 197 38.07%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 177 506 34.98%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 129 224 57.59%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 192 478 40.17%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 183 646 28.33%
426 DPLATGACH – Lát gạch 105 208 50.48%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 96 191 50.26%
428 DPDIVI – Chia nhóm 53 185 28.65%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 35 83 42.17%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 26 78 33.33%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 40 64 62.50%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 68 200 34.00%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 71 125 56.80%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 49 136 36.03%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 57 138 41.30%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 64 122 52.46%