#433. DPLINEGAME – Trò chơi với băng số

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trò chơi với băng số là trò chơi tham gia trúng thưởng được mô tả như sau: Có một băng hình chữ nhật được chia ra làm n ô vuông, đánh số từ trái qua phải bắt đầu từ 1 . Trên ô vuông thứ i người ta ghi một số nguyên dương a_i, i = 1, 2, ..., n . Ở một lượt chơi, người tham gia trò chơi được quyền lựa chọn một số lượng tùy ý các ô trên băng số. Giả sử theo thứ tự từ trái qua phải, người chơi lựa chọn các ô i_1, i_2, ..., i_k . Khi đó điểm số mà người chơi đạt được sẽ là: a_{i_1} - a_{i_2} + ... + (-1)^{k-1}a_{i_k}

Hãy tính số điểm lớn nhất có thể đạt được từ một lượt chơi.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương N ;
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên a_1, a_2, …, a_N , mỗi số cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Một số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất có thể thực hiện được ở một lượt chơi.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7
4 9 2 4 1 3 7
Dữ liệu ra:
17
Giải thích:
  • Ta lần lượt chọn 5 số như hình sau:

Giới hạn:

  • 1 ≤ N ≤ 10^6, 1 ≤ a_i ≤ 10^4 .