Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 94 306 30.72%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 101 391 25.83%
376 DISTICH - Câu đối Tết 7 20 35.00%
396 BTCANDY - Chia kẹo 81 138 58.70%
402 PROJECTS - Dự án 146 257 56.81%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 11 25 44.00%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 113 199 56.78%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 111 186 59.68%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 136 255 53.33%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 32 86 37.21%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 96 247 38.87%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 55 96 57.29%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 90 241 37.34%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 50 189 26.46%
426 DPLATGACH – Lát gạch 39 62 62.90%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 41 95 43.16%
428 DPDIVI – Chia nhóm 31 136 22.79%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 19 41 46.34%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 7 12 58.33%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 9 12 75.00%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 15 53 28.30%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 28 43 65.12%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 10 35 28.57%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 12 28 42.86%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 5 9 55.56%