Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 140 491 28.51%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 143 576 24.83%
376 DISTICH - Câu đối Tết 10 26 38.46%
396 BTCANDY - Chia kẹo 126 227 55.51%
402 PROJECTS - Dự án 198 369 53.66%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 13 28 46.43%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 164 312 52.56%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 168 303 55.45%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 234 449 52.12%
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 39 101 38.61%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 134 352 38.07%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 98 164 59.76%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 137 353 38.81%
425 DPSEQMODK – Dãy con có tổng chia hết cho K 123 466 26.39%
426 DPLATGACH – Lát gạch 89 181 49.17%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 50 108 46.30%
428 DPDIVI – Chia nhóm 51 181 28.18%
429 LATGACH3 – Lại lát gạch 32 72 44.44%
430 DPTOWER – Tháp Hà Nội 11 42 26.19%
431 DPRECLINE – Độ dài đường gấp khúc 15 20 75.00%
432 DPCUTREC – Cắt hình chữ nhật 36 118 30.51%
433 DPLINEGAME – Trò chơi với băng số 42 79 53.16%
434 DPVIP – Nhân vật vô cùng quan trọng 16 45 35.56%
435 DPELEVATOR – Đường lên thiên đàng 20 51 39.22%
436 DPBOARD – Bàn cờ và những con số 44 96 45.83%