#426. DPLATGACH – Lát gạch

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một hình chữ nhật kích thước 2×N . Hãy đếm số cách lát các viên gạch nhỏ kích thước 1×2 2×1 vào hình trên sao cho không có phần nào của các viên gạch nhỏ thừa ra ngoài, cũng không có vùng diện tích nào của hình chữ nhật không được lát.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương N .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra T dòng là số cách lát tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
3
5
Dữ liệu ra:
3
8
Giải thích:
  • Với N = 3 ta có các cách lát sau đây:

Giới hạn:

  • 1 ≤ T ≤ 10; 1 ≤ N ≤ 90