Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 9 86 10.47%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 103 225 45.78%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 73 291 25.09%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 19 207 9.18%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 55 161 34.16%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 43 167 25.75%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 26 135 19.26%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 24 155 15.48%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 16 89 17.98%
308 TTDATE – Ngày tháng 44 96 45.83%
309 TTDTICH – Diện tích 45 116 38.79%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 176 398 44.22%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 110 207 53.14%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 98 197 49.75%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 47 76 61.84%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 55 256 21.48%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 49 191 25.65%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 65 163 39.88%
317 MK12SUM – Đa thức 0 76 0.00%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 67 194 34.54%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 32 78 41.03%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 51 176 28.98%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 78 248 31.45%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 59 134 44.03%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 49 177 27.68%