Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 199 8.04%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 125 272 45.96%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 86 356 24.16%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 24 244 9.84%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 175 35.43%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 52 201 25.87%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 40 170 23.53%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 30 192 15.63%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 21 107 19.63%
308 TTDATE – Ngày tháng 53 135 39.26%
309 TTDTICH – Diện tích 57 137 41.61%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 233 613 38.01%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 153 285 53.68%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 132 294 44.90%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 60 108 55.56%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 71 359 19.78%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 57 217 26.27%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 78 258 30.23%
317 MK12SUM – Đa thức 11 104 10.58%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 253 29.25%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 35 86 40.70%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 64 229 27.95%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 102 309 33.01%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 83 175 47.43%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 62 262 23.66%