Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 192 8.33%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 118 255 46.27%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 84 326 25.77%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 23 221 10.41%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 60 166 36.14%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 48 179 26.82%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 39 166 23.49%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 30 188 15.96%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 21 104 20.19%
308 TTDATE – Ngày tháng 50 128 39.06%
309 TTDTICH – Diện tích 55 135 40.74%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 212 524 40.46%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 139 259 53.67%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 118 263 44.87%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 59 104 56.73%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 70 346 20.23%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 56 214 26.17%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 77 236 32.63%
317 MK12SUM – Đa thức 11 103 10.68%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 73 246 29.67%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 34 84 40.48%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 60 216 27.78%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 95 293 32.42%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 76 164 46.34%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 61 246 24.80%