Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 15 183 8.20%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 112 245 45.71%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 77 307 25.08%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 22 212 10.38%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 58 164 35.37%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 45 175 25.71%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 35 152 23.03%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 29 169 17.16%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 20 100 20.00%
308 TTDATE – Ngày tháng 50 128 39.06%
309 TTDTICH – Diện tích 52 131 39.69%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 193 475 40.63%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 128 240 53.33%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 112 235 47.66%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 57 100 57.00%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 62 279 22.22%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 52 196 26.53%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 72 204 35.29%
317 MK12SUM – Đa thức 11 103 10.68%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 72 212 33.96%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 34 84 40.48%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 57 197 28.93%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 85 259 32.82%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 64 140 45.71%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 60 223 26.91%