Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 23 209 11.00%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 130 280 46.43%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 94 367 25.61%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 28 250 11.20%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 175 35.43%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 50 185 27.03%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 44 179 24.58%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 34 203 16.75%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 26 120 21.67%
308 TTDATE – Ngày tháng 53 135 39.26%
309 TTDTICH – Diện tích 60 141 42.55%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 250 645 38.76%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 159 292 54.45%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 133 288 46.18%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 62 110 56.36%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 80 404 19.80%
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 58 224 25.89%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 79 251 31.47%
317 MK12SUM – Đa thức 12 106 11.32%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 257 28.79%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 36 87 41.38%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 63 220 28.64%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 103 318 32.39%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 79 170 46.47%
323 MK29SOHOC – Ước số (4) 64 265 24.15%