#308. TTDATE – Ngày tháng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai số nguyên n,y . Hãy cho biết ngày thứ n (ngày mùng 1 tháng 1 tính là ngày thứ 1 ) của năm y là ngày nào.

Dữ liệu vào:

  • Gồm hai số nguyên n,y ghi trên một dòng, cách nhau bởi một hoặc nhiều dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi trên một dòng hai số nguyên d,m theo thứ tự là ngày, tháng của năm y .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 2016
Dữ liệu ra:
5 1
Dữ liệu vào:
34 2012
Dữ liệu ra:
3 2

Giới hạn:

  • Trong tất cả các test: 1≤n≤365,1900≤y≤2050