Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 386 617 62.56%
2 HELLO - Hello, World! 333 562 59.25%
3 COPYCAT - Sao chép 117 1040 11.25%
8 HY001 - Trung bình 3 13 23.08%
9 HY002 15 44 34.09%
11 HY004 2 7 28.57%
12 HY005 2 6 33.33%
13 HY006 - Josephus 0 3 0.00%
14 HY007 1 4 25.00%
15 HY008 1 1 100.00%
16 HY009 - Ngịch thế 4 7 57.14%
17 HY010 - Thuận thế 2 3 66.67%
18 HY011 0.00%
19 HY012 0.00%
20 HY013 0.00%
21 HY014 0.00%
22 HY015 0.00%
23 HY016 0.00%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 219 478 45.82%
181 SUM - Tính tổng 203 372 54.57%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 165 350 47.14%
183 GAME - Trò chơi quân sự 125 307 40.72%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 113 332 34.04%
185 SALE - Mua K tặng 1 121 460 26.30%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 160 310 51.61%