Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 734 1387 52.92%
2 HELLO - Hello, World! 491 863 56.89%
3 COPYCAT - Sao chép 197 1755 11.23%
8 HY001 - Trung bình 70 263 26.62%
9 HY002 - Bảng tần số 97 262 37.02%
11 HY004 - Điểm tâm 19 79 24.05%
13 HY006 - Josephus 14 28 50.00%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 79 16.46%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
17 HY010 - Thuận thế 9 12 75.00%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 5 19 26.32%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 34 77 44.16%
20 HY013 - Điều khiển Robot 2 9 22.22%
21 HY014 - Di chuyển Robot 25 41 60.98%
22 HY015 - Nhìn ra biển 27 59 45.76%
23 HY016 1 6 16.67%
24 HY017 - Xây đường 22 38 57.89%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 7 12 58.33%
26 HY019 0 2 0.00%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 0 2 0.00%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 0.00%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0.00%
31 HY024 - Xe Buýt 0.00%
32 HY025 - Chia hết 0.00%
34 HY027 0.00%