Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1 PLUS - A cộng B 613 1200 51.08%
2 HELLO - Hello, World! 412 705 58.44%
3 COPYCAT - Sao chép 166 1406 11.81%
8 HY001 - Trung bình 43 133 32.33%
9 HY002 79 219 36.07%
11 HY004 13 41 31.71%
12 HY005 20 57 35.09%
13 HY006 - Josephus 10 18 55.56%
14 HY007 6 24 25.00%
15 HY008 11 17 64.71%
16 HY009 - Ngịch thế 11 20 55.00%
17 HY010 - Thuận thế 5 6 83.33%
18 HY011 2 7 28.57%
19 HY012 1 9 11.11%
20 HY013 2 8 25.00%
21 HY014 2 6 33.33%
22 HY015 2 10 20.00%
23 HY016 1 3 33.33%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 258 613 42.09%
181 SUM - Tính tổng 239 472 50.64%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 194 423 45.86%
183 GAME - Trò chơi quân sự 132 334 39.52%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 132 395 33.42%
185 SALE - Mua K tặng 1 134 506 26.48%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 179 342 52.34%