#15. HY008 - Dãy ước

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Một dãy B được gọi là ước của dãy A nếu như ghép liên tiếp một số nguyên lần dãy B ta thu được dãy A .

Hãy tìm ước ít phần tử nhất của một dãy đã cho.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu ghi n\ (n≤100)
  • Các dòng tiếp theo ghi a_1, a_2, \ldots, a_n .

Kết quả:

  • Một số nguyên duy nhất là số lượng phần tử của ước tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

6
1 3 1 3 1 3

Kết quả:

2