Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 74 177 41.81%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 176 556 31.65%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 117 214 54.67%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 14 43 32.56%
601 MAXSUM 72 182 39.56%
602 KSUM 90 150 60.00%
606 CANDY 51 125 40.80%
617 SUB 13 73 17.81%
632 TRICOUNT 30 110 27.27%
633 COUNT 19 75 25.33%
897 SANNEN - San nền 11 26 42.31%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 22 156 14.10%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 13 52 25.00%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 64 141 45.39%