Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 123 488 25.20%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 59 235 25.11%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 16 114 14.04%
15 HY008 - Dãy ước 46 89 51.69%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 86 226 38.05%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 94 216 43.52%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 201 655 30.69%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 181 338 53.55%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 19 49 38.78%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 129 345 37.39%
602 KSUM 105 182 57.69%
606 CANDY - Chia kẹo 63 141 44.68%
617 SUB 21 105 20.00%
632 TRICOUNT 49 186 26.34%
633 COUNT 27 98 27.55%
897 SANNEN - San nền 17 51 33.33%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 28 181 15.47%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 66 146 45.21%
5085 SEQ - Dãy số 0 17 0.00%