Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 90 317 28.39%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 34 96 35.42%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 86 15.12%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 80 219 36.53%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 85 195 43.59%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 195 639 30.52%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 176 326 53.99%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 17 47 36.17%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 119 305 39.02%
602 KSUM 97 162 59.88%
606 CANDY - Chia kẹo 57 132 43.18%
617 SUB 31 130 23.85%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
633 COUNT 26 96 27.08%
897 SANNEN - San nền 12 27 44.44%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 178 15.17%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 14 57 24.56%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 67 163 41.10%
5085 SEQ - Dãy số 0 18 0.00%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 1 17 5.88%