Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 66 244 27.05%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 29 80 36.25%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 79 16.46%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 54 164 32.93%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 80 188 42.55%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 178 563 31.62%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 166 294 56.46%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 15 44 34.09%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 104 263 39.54%
602 KSUM 94 159 59.12%
606 CANDY 51 125 40.80%
617 SUB 13 73 17.81%
632 TRICOUNT 35 122 28.69%
633 COUNT 26 96 27.08%
897 SANNEN - San nền 11 26 42.31%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 178 15.17%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 13 52 25.00%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 64 141 45.39%