Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 122 419 29.12%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 43 137 31.39%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 22 151 14.57%
15 HY008 - Dãy ước 35 52 67.31%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 85 226 37.61%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 106 232 45.69%
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 213 817 26.07%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 185 351 52.71%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 30 80 37.50%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 133 343 38.78%
602 KSUM 106 181 58.56%
606 CANDY - Chia kẹo 91 184 49.46%
617 SUB 37 146 25.34%
632 TRICOUNT 88 261 33.72%
633 COUNT 28 102 27.45%
897 SANNEN - San nền 14 29 48.28%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 28 204 13.73%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 35 139 25.18%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 70 168 41.67%
5085 SEQ - Dãy số 0 24 0.00%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 4 32 12.50%
5110 CIRCLE - Vòng tròn số 7 45 15.56%