Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 204 661 30.86%
8 HY001 - Trung bình 105 360 29.17%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 180 337 53.41%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 125 323 38.70%
632 TRICOUNT 87 258 33.72%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 82 221 37.10%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 86 196 43.88%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 191 14.14%
602 KSUM 100 170 58.82%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 67 163 41.10%
617 SUB 33 134 24.63%
606 CANDY - Chia kẹo 58 133 43.61%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 40 111 36.04%
633 COUNT 27 97 27.84%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 17 95 17.89%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 14 57 24.56%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 18 50 36.00%
15 HY008 - Dãy ước 25 34 73.53%
897 SANNEN - San nền 13 28 46.43%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 2 20 10.00%
5110 CIRCLE - Vòng tròn số 6 20 30.00%
5085 SEQ - Dãy số 0 19 0.00%