Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 208 692 30.06%
8 HY001 - Trung bình 139 519 26.78%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 137 359 38.16%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 189 349 54.15%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 63 272 23.16%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 231 38.53%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 96 218 44.04%
632 TRICOUNT 59 210 28.10%
602 KSUM 110 189 58.20%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 29 184 15.76%
606 CANDY - Chia kẹo 68 158 43.04%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 69 150 46.00%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 18 136 13.24%
633 COUNT 32 122 26.23%
15 HY008 - Dãy ước 51 115 44.35%
617 SUB 22 108 20.37%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
897 SANNEN - San nền 21 57 36.84%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
5085 SEQ - Dãy số 0 18 0.00%