Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 22 53 41.51%
5085 SEQ - Dãy số 0 18 0.00%