Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 18 50 36.00%
5085 SEQ - Dãy số 0 19 0.00%