Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 202 659 30.65%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 181 338 53.55%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 130 348 37.36%
8 HY001 - Trung bình 123 488 25.20%
602 KSUM 106 183 57.92%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 94 216 43.52%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 86 226 38.05%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 66 146 45.21%
606 CANDY - Chia kẹo 63 141 44.68%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 59 242 24.38%
632 TRICOUNT 49 186 26.34%
15 HY008 - Dãy ước 46 91 50.55%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 28 181 15.47%
633 COUNT 27 98 27.55%
617 SUB 21 105 20.00%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 19 49 38.78%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 18 69 26.09%
897 SANNEN - San nền 17 51 33.33%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 16 119 13.45%
5085 SEQ - Dãy số 0 17 0.00%