Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
332 MK119SNT – Đếm số nguyên tố 186 612 30.39%
365 UNCLEHO - Tượng Đài Bác Hồ 171 311 54.98%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 115 296 38.85%
602 KSUM 96 161 59.63%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 82 190 43.16%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 79 218 36.24%
8 HY001 - Trung bình 76 279 27.24%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 64 141 45.39%
606 CANDY - Chia kẹo 56 131 42.75%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 27 178 15.17%
633 COUNT 26 96 27.08%
15 HY008 - Dãy ước 22 31 70.97%
528 HPROTEST - Bò biểu tình (bản khó) 16 46 34.78%
617 SUB 13 73 17.81%
1210 SUMLR - Tổng đoạn 13 52 25.00%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 80 16.25%
897 SANNEN - San nền 11 26 42.31%