#218. PRIMECNT - Đếm số nguyên tố

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bạn được cho biết số N\ (N \le 1000) và dãy A=(a_1,a_2,…,a_N) . Để tránh việc phải đọc một lượng dữ liệu quá lớn, dãy A sẽ được cho bởi ba số nguyên dương p,q,m , trong đó mỗi phần tử a_i được xác định theo công thức: a_i=p×i\text{ mod }m+q, (∀i:1≤i≤N) .

T câu hỏi dạng u,v\ (u≤v) yêu cầu cho biết trong đoạn a_u,a_{u+1},…,a_v có bao nhiêu số nguyên tố?

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương N,T ;
 • Dòng thứ hai chứa ba số nguyên dương p,q,m xác định dãy A\ (p,q,m≤10^6) ;
 • T dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số u,v tương ứng với câu hỏi i là trong đoạn a_u,a_{u+1},…,a_v có bao nhiêu số nguyên tố.

Dữ liệu ra:

 • Ghi trên T dòng, dòng thứ i ghi câu trả lời cho câu hỏi i .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 4
2 1 9
1 3 
2 4
3 5
4 4
Dữ liệu vào:
3
2
2
0
Giải thích:
 • Dãy A=(3,5,7,9,2) ;
 • Đoạn [1,3] (3,5,7) 3 số nguyên tố;
 • Đoạn [2,4] (5,7,9) 2 số nguyên tố;
 • Đoạn [3,5] (7,9,2) 2 số nguyên tố;
 • Đoạn [4,4] (9) 0 số nguyên tố.

Giới hạn:

 • 40\% số điểm ứng với các test có N≤1000,T=1 ;
 • 40\% số điểm ứng với các test có N≤1000,T≤1000 ;
 • 20\% số điểm ứng với các test có N≤1000,T≤10000 .