Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 2 7 28.57%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 75 107 70.09%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 81 118 68.64%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 82 221 37.10%
219 EXPRESS - Biểu thức 51 166 30.72%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 152 256 59.38%
222 IP - Số IP của nhân viên 127 492 25.81%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 109 162 67.28%
224 PAPER - Các tấm bìa 71 144 49.31%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 75 223 33.63%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 90 200 45.00%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 34 155 21.94%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 26 35 74.29%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 25 38 65.79%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 31 80 38.75%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 88 105 83.81%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 27 36 75.00%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 68 95 71.58%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 25 35 71.43%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 33 119 27.73%