Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 1 6 16.67%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 53 70 75.71%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 76 112 67.86%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 79 218 36.24%
219 EXPRESS - Biểu thức 46 151 30.46%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 141 223 63.23%
222 IP - Số IP của nhân viên 108 369 29.27%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 87 133 65.41%
224 PAPER - Các tấm bìa 61 121 50.41%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 70 190 36.84%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 81 186 43.55%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 33 129 25.58%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 26 35 74.29%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 25 38 65.79%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 29 74 39.19%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 29 37 78.38%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 26 35 74.29%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 27 38 71.05%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 11 18 61.11%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 24 65 36.92%