Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 9 51 17.65%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 103 175 58.86%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 109 150 72.67%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 89 238 37.39%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 193 30.05%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 192 298 64.43%
222 IP - Số IP của nhân viên 146 479 30.48%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 116 183 63.39%
224 PAPER - Các tấm bìa 93 168 55.36%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 95 274 34.67%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 95 203 46.80%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 38 142 26.76%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 84 128 65.63%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 77 113 68.14%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 84 186 45.16%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 262 594 44.11%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 54 76 71.05%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 82 104 78.85%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 54 83 65.06%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 50 125 40.00%