Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 3 17 17.65%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 170 61.76%
216 BREAKING - Phá vỡ kỷ lục 107 155 69.03%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 95 246 38.62%
219 EXPRESS - Biểu thức 58 222 26.13%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 227 376 60.37%
222 IP - Số IP của nhân viên 163 601 27.12%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 140 221 63.35%
224 PAPER - Các tấm bìa 101 196 51.53%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 100 312 32.05%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 111 234 47.44%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 36 180 20.00%
5018 SUMARR - Tổng dãy số 30 41 73.17%
5019 MAXARR - Số lớn nhất 27 40 67.50%
5020 MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất 31 80 38.75%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 94 115 81.74%
5022 INVARR - Đảo ngược mảng 31 41 75.61%
5056 BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin 76 103 73.79%
5064 SUMGCD - Tổng ước chung lớn nhất 30 60 50.00%
5065 DIFF - Giá trị khác nhau 38 134 28.36%
10094 MEBATTERY - Lắp Pin 2 5 40.00%